Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Psycholodzy czekają na samorządy

Psycholodzy czekają na samorządy

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na kwestię zaniechania realizacji obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Brak powołania samorządu zawodowego psychologów powoduje, że psycholodzy nie mogą uzyskać potwierdzenia prawa do wykonywania zawodu.
Bezprecedensowe zaniechanie wprowadzenia w życie przepisów omawianej ustawy stanowi o ciężkim naruszeniu przez kolejne rady ministrów obowiązku zapewnienia wykonania ustaw, wyrażonego w art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji. W ocenie Rzecznika obecna decyzja o przedstawieniu Sejmowi projektu ustawy uchylającej ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów przed przygotowaniem nowego projektu ustawy stanowi powrót do koncepcji ocenionej negatywnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Z odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej udzielonej Rzecznikowi w grudniu 2009 r. wynikało, że Komitet przyjął projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jednocześnie zobowiązując Ministra Pracy i Polityki Społecznej do opracowania projektu założeń do projektu ustawy normującej zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa, zgodnego z prawem unijnym i uzgodnionego ze środowiskiem psychologów oraz do łącznego przedłożenia obu projektów pod obrady Rady Ministrów. Zarówno obecna sytuacja, jak i sytuacja powstała w przypadku uchylenia ustawy naraża pacjentów na prowadzenie terapii przez osoby, których kwalifikacje nie podlegają ocenie kompetentnego organu i które nie odbyły odpowiedniego stażu. Pacjenci nie mają również możliwości skierowania skargi na jakość świadczonych usług, pozostaje im wyłącznie droga sądowa.

Sprawdź także

Bronią swojej niezawisłości

STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU W ZWIĄZKU Z PISMEM NR WO 072.9.2023 KRAJOWEJ RADY …