Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Psycholog w rodzinie zastępczej

Psycholog w rodzinie zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Są tam kierowane dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczejani w domu dziecka oraz dzieci posiadające rodziców, ale wymagające specjalistycznej opieki. Nowelizacja stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Koszty takiego pobytu będzie finansował powiat, na terenie którego dziecko się urodziło. Ponadto nowelizacja dookreśla termin przewidziany na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej – ma on wynosić 18 miesięcy. Dzięki temu dzieci nie będą czekać latami na rozstrzygnięcia w tej kwestii.
Nowelizacja wprowadza też zasadę nierozdzielania nieletniej matki – przebywającej w pieczy zastępczej – od dziecka. Zmniejszono także – z 20 do 15 – liczbę rodzin objętych w tym samym czasie opieką jednego asystenta rodziny oraz podopiecznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – z 30 do 15. Nowelizacja wprowadza też wymóg posiadania opinii psychologa o predyspozycjach i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji co dwa lata. Ustawa wzmacnia też kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu wobec systemu sprawowania pieczy zastępczej. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r. Prezydent podpisał ją 25 sierpnia 2014 r.
Ustawa wchodzi w życie 19 września 2014 r. z kilkoma wyjątkami. Przepisy dotyczące m.in. wymogu posiadania opinii psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zaczną obowiązywać 5 października 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1188

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …