Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Raport o Trybunale Konstytucyjnym

Raport o Trybunale Konstytucyjnym

Zgodnie z informacją, w ubiegłym roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 530 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych. Liczba spraw wzrosła w porównaniu do roku 2013 o 10 proc. 71 proc. spraw było wniesionych w trybie skargi konstytucyjnej. W zeszłym roku orzecznictwo TK dotyczyło m.in. ingerencji ustawodawcyw sferę konstytucyjnych wolności i praw, funkcjonowania władz publicznych oraz naruszeń procedury przy tworzeniu prawa. Po raz pierwszy w swej informacji Trybunał przedstawił dane dotyczące działalności orzeczniczej w zakresie kontroli wstępnej skarg konstytucyjnych i wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji (organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz kościołów i innych związków wyznaniowych).
W 2014 r. przedstawiono 375 skarg konstytucyjnych. Na etapie ich wstępnej kontroli Trybunał wydał w łącznie 762 orzeczenia i zarządzenia, w tym 359 postanowień o odmowie nadania biegu skardze konstytucyjnej, 7 postanowień o uwzględnieniu zażalenia na odmowę nadania biegu oraz 254 postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia. W ubiegłym roku Senat przedstawił 15 projektów ustaw mających na celu dostosowanie prawa do orzeczeń Trybunału.
Parlament m.in. doprecyzował wytyczne co do treści rozporządzenia w kwestii tworzenia i znoszenia sądów wojskowych, zmienił przesłanki nabycia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju oraz przywrócił ulgę podatkową osobom z III grupy podatkowej (czyli dalekim krewnym i osobom niespokrewnionym), które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie.
Przykładem ubiegłych lat Trybunał Konstytucyjny prowadził także działania propagujące myśl konstytucyjną w kraju i zagranicą. Organizował m.in. spotkania naukowe i konkursy. Zgodnie z informacją Trybunał popularyzował także orzecznictwo konstytucyjne. Trybunał utrzymywał także kontakty międzynarodowe z innymi sądami konstytucyjnymi. W 2014 r. przystąpił do Światowej Konferencji Sądów Konstytucyjnych. Sprawozdanie Komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej przedstawił poseł Damian Raczkowski. Informację przedstawił prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński.

Sprawdź także

Po co Ci ten łańcuch?

Każdy z sędziów (i nie tylko) powinien wysłuchać przemówienia, które do nas skierowała przed drzwiami …