Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ratyfikujemy umowę z Interpolem

Ratyfikujemy umowę z Interpolem

Posłowie upoważnili głowę państwa do ratyfikowania Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej ? Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. Interpol to organizacja, której celem jest zapewnienie i rozwój współpracy policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Obecnie do tej największej
międzynarodowej organizacji policyjnej należy 190 państw. Interpol zajmuje się w szczególności zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, narkotykowej i gospodarczej, terroryzmu, handlu ludźmi oraz przestępczości seksualnej. Organizacja ta zapewnienia też bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jej działania opierają się na nowoczesnym, zinformatyzowanym systemie łączności, który umożliwia wymianę informacji między Krajowymi Biurami Interpolu i Sekretariatem Generalnym oraz daje dostęp organom ścigania państw członkowskich do baz danych Interpolu. Podstawą prawną działania Interpolu jest Statut uchwalony w 1956 r. Polska Policja należy do Interpolu od 1923 r. W 1952 r., na skutek ówczesnych uwarunkowań politycznych, zerwała współpracę, chociaż formalnie nigdy z organizacji nie wystąpiła. Po wznowieniu członkostwa 27 września 1990 r. Polska została ponownie uznana za pełnoprawnego członka tej organizacji. Dzięki przynależności do Interpolu Policja uzyskała dostęp do zbiorów danych oraz nowoczesnego systemu wymiany informacji o globalnym zasięgu. Może bez zbędnej zwłoki kontaktować się z organami ścigania innych państw oraz gromadzić i przetwarzać informacje. Z zasobów Interpolu korzysta również m.in. Komenda Główna Straży Granicznej. Ratyfikując Statut, Polska zobowiązuje się akceptować dorobek prawny Interpolu, tj. akty prawne wydawane przez organizację, w tym listy gończe. Następnie nad ustawą ratyfikacyjną będzie pracować Izba Wyższa.
X X X
Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. Umowa rozszerza współpracę polskich i niemieckich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Porządkuje dotychczasowe uzgodnienia między Polską a Niemcami w tym zakresie. Dotychczas obowiązujące umowy utracą moc wraz z wejściem w życie nowej. Ma ona pogłębić wzajemne relacje i stanowić istotny wkład w zwalczanie przestępczości, w tym także tej zorganizowanej. Zakresem przedmiotowym umowy zostały objęte nie tylko przestępstwa, ale i wykroczenia. Współpraca właściwych organów odbywać się będzie co do zasady na podstawie wniosku o współpracę, a przekazywane informacje, za zgodą instytucji je przekazującej, będą mogły być wykorzystywane jako dowody w postępowaniu karnym. Umowa przewiduje m.in. możliwość tworzenia wspólnych patroli na terenach przygranicznych, powoływania na podstawie porozumienia właściwych organów, grup operacyjno-śledczych oraz przeprowadzania obserwacji i pościgów transgranicznych. Ustawa ratyfikacyjna trafi teraz pod obrady Senatu.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …