Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Rejestr dłużników alimentacyjnych

Rejestr dłużników alimentacyjnych

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd zarządził egzekucję świadczeń W dostępnym dla każdego rejestrze znajdą się m.in. imiona i nazwiska osób zalegających z alimentami dłużej niż 3 miesiące. Zamieszczać je będzie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne O utworzenie takiego rejestru zabiegali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Wskazywali, że poprawiłoby to skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych W lutym 2017 r. RPO Adam Bodnar, wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z propozycją utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych. Wnosili to przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej podczas posiedzenia Zespołu do Spraw Alimentów – wspólnej inicjatywy RPD i RPO na rzecz systemowej poprawy sytuacji dzieci uprawnionych do alimentów. Rzecznicy wskazali, że od wielu lat ściągalność należności alimentacyjnych jest niska (ok. 20 proc); alimentów nie otrzymuje ok. miliona dzieci. Dlatego taki rejestr uznali za ważny element systemu pomocy państwa dla uprawnionych do alimentów. Pozwoliłby on na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz pełniłby funkcję prewencyjną. Inicjatywa nie spotkała się wówczas z akceptacją resortu. Wiceminister Marcin Warchoł odpisał w marcu 2017 r., że wobec narastającego problemu niealimentacji pożądane są inicjatywy, które przyczyniłyby się do poprawy egzekucji należności alimentacyjnych. Jednak ze względu na ogólny charakter zgłoszonej propozycji RPO i RPD, nie można jednoznacznie ocenić jej zasadności, a podejmowanie inicjatywy legislacyjnej w celu jej realizacji na tym etapie byłoby przedwczesne. Jak teraz napisał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak – w odpowiedzi na kolejne pismo RPO z lutego 2018 r. – projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oczekuje na skierowanie do Komitetu ds. Europejskich. Wcześniej przeprowadzono uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje społeczne; projekt rozpatrzył też Komitet ds. Cyfryzacji. Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Będzie jawny, a każdy będzie miał prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi – podkreślił wiceminister Piebiak, Rejestr będzie zawierał m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, W rejestrze znajdą się: imię i nazwisko dłużnika; jego PESEL (lub numer paszportu, karty pobytu w Polsce, zagranicznej identyfikacji podatkowej); nazwa sądu, który wydał tytuł wykonawczy i data jego wydania; sygnatura akt; rodzaj wierzytelności; data ukończenia postępowania egzekucyjnego; data spłaty całości wierzytelności (w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który je wypłacił). Informacje o dłużnikach będzie w rejestrze zamieszczał niezwłocznie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. W przypadku, gdyby komornik nie prowadził takiego postępowania, dane wprowadzi organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Dane przestaną być ujawniane automatycznie po upływie 7 lat od opublikowania informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności – przewiduje projekt resortu.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rejestr dłużników alimentacyjnych

Rejestr dłużników alimentacyjnych

Stwórzmy rejestr dłużników alimentacyjnych ? proponują RPO i RPD. Do rejestru trafiałyby informacje obejmujące dane dotyczące wyłącznie osób, na których ciąży na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd obowiązek alimentacyjny. Dane dłużnika mogłyby być umieszczone w rejestrze jedynie
w przypadku bezskuteczności egzekucji ? piszą do wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego dwaj rzecznicy: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Propozycja jest efektem prac wspólnego Zespołu ds. Alimentów, który szuka sposobów na rozwiązanie poważnego problemu społecznego: 300 tys. rodziców osób nie płaci na swoje dzieci w Polsce.
W czasie trzeciego posiedzenia Zespołu gromadzącego ekspertów z różnych dziedzin, Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaprezentowali koncepcję utworzenia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych. Ich zdaniem rejestr mógłby być zasilany np. danymi pochodzącymi z rejestru dłużników niewypłacalnych, informacjami ujawnionymi w biurach informacji gospodarczej, ale też informacjami od wszystkich komorników sądowych, przekazywanych do rejestru automatycznie z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT albo poprzez portal internetowy.
Jednocześnie rejestr zapewniałby stały dostęp do danych o dłużnikach alimentacyjnych dla wszystkich kancelarii komorniczych oraz dla innych podmiotów uprawnionych. Dziś jest bowiem tak, że organ właściwy wierzyciela może przekazywać do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego, jeżeli zaległości alimentacyjne wynoszą ponad 6 miesięcy. Przy tak dużej zaległości można też – na wniosek komornika działającego z urzędu – wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Te narzędzia przyczyniają się do wzmożenia odpowiedzialności niektórych osób zobowiązanych do alimentacji, ale tak naprawdę dla rodzin, w których żyją dzieci, nie jest to realne i skuteczne wsparcie w odzyskiwaniu należności. Jest tak dlatego, że rejestr dłużników niewypłacalnych i biura informacji gospodarczej zostały powołane przede wszystkim po to, żeby poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Proponowane przez komorników sądowych rozwiązanie zapewniłoby bieżącą aktualizację danych o dłużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania i pobierania w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Przyczyniłoby się to do poprawy szybkości egzekucji, od której niejednokrotnie zależy jej skuteczność, bowiem komornicy będą mogli planować swe działania z większym wyprzedzeniem i z mniejszym opóźnieniem w stosunku do działających w złej wierze dłużników. Przedstawiając tę propozycje dwaj rzecznicy zwracają się do wicepremiera o rozważenie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …