Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rekompensata za utratę własności

Rekompensata za utratę własności

RPO wystąpił do ministra Skarbu Państwa w sprawie braku regulacji prawnej ustalającej tryb dochodzenia roszczeń o rekompensatę z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Pomimo upływu niemal 10 lat od wejścia w życie ustawy, do tej pory jej nie uchwalono. W związku z napływającymi do Biura RPO skargami, Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za konieczne zwrócenie uwagi Ministra Skarbu Państwa na regulację art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Przepis ten stanowi, iż rekompensata dla osób fizycznych, byłych właścicieli lub ich spadkobierców z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w art. 1 tejże ustawy ma być wypłacona ze środków budżetu państwa. Ustawa nie określa trybu procedowania w celu ustalenia i wypłaty rekompensat. Mają być one wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, których pomimo upływu niemal 10 lat od wejścia w życie ustawy, do tej pory nie uchwalono.
W ocenie Rzecznika wydanie przepisu blankietowego, które nie pociągnęło za sobą uchwalenia przepisów odrębnych, jest zaniechaniem legislacyjnym. Minister Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także jest dysponentem Funduszu Reprywatyzacyjnego. Należy zatem uznać, że na Ministrze Skarbu Państwa spoczywa obowiązek wystąpienia ze stosownym projektem mającym na celu doprowadzenie do wydania przepisów odrębnych. Niepodjęcie przez wskazany organ działań zmierzających do uchwalenia przepisów odrębnych uznać należy za naruszenie wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawa, które powinno gwarantować poszanowanie wolności i praw jednostki oraz urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy w Ministerstwie Skarbu Państwa są prowadzone prace zmierzające do wprowadzenia postulowanych regulacji prawnych.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …