Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rozluźnianie polskich cel

Rozluźnianie polskich cel

W Stambule na konferencji UE mówiono też o polityce penitencjarnej.

Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowało wypowiedź szefa resortu i bardzo ciekawe dane statystyczne dotyczące spraw penitencjarnych.
– Z dużym zainteresowaniem przyjęto w Stambule informacje dotyczące polskiego systemu penitencjarnego ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. ?Nasi partnerzy chcieli poznać szczegóły podejmowanych przez nas działań, których skutkiem okazało się zlikwidowanie przeludnienia w polskich zakładach karnych ? dodaje.
Podstawowym problemem polskiego więziennictwa w ostatniej dekadzie było przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych. We wrześniu 2000 roku liczba osób pozbawionych wolności przekroczyła liczbę przeznaczonych dla nich miejsc. 21 czerwca 2010 r. po raz pierwszy zaludnienie jednostek penitencjarnych nie przekroczyło normatywnej pojemności i wyniosło 99,8%. Na dzień 19 listopada 2010 r. liczba osadzonych zakwaterowanych w zakładach karnych lub aresztach śledczych oraz w podległych im oddziałach zewnętrznych nie przekroczyła w skali kraju ogólnej pojemności tych zakładów i wynosiła 97,5%. Ministerstwo Sprawiedliwości wraz ze Służbą Więzienną podejmowało szereg działań, których celem było zmniejszenie zaludnienia jednostek penitencjarnych. Przede wszystkim było to pozyskiwanie dodatkowych i nowych miejsc zakwaterowania. W oparciu o przyznane w ustawie budżetowej na 2010 r. finanse na inwestycje, w bieżącym roku zaplanowano do oddania 1.275 miejsc zakwaterowania. Jednocześnie realizowana jest modernizacja oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury towarzyszącej, która jest niezbędna do funkcjonowania pawilonów mieszkalnych. Do dnia 27 października 2010 r. uzyskano 836 nowe miejsca zakwaterowania.
Do końca br. planuje się oddanie kolejnych 461 nowych miejsc zakwaterowania. Do innych działań zmierzających do likwidacji przeludnienia należały:
1) Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny wykonawczy, w wyniku ?wytyku? Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja art.110 kkw przewiduje możliwość umieszczenia skazanego w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi poniżej 3m2 (nigdy jednak nie mniej niż 2m2) tylko na czas określony, nie dłuższy niż 90 dni, jedynie w enumeratywnie wymienionych w nim sytuacjach wyjątkowych. Decyzje o umieszczeniu skazanego w tego rodzaju warunkach podejmuje dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego.
2) System Dozoru Elektronicznego. System dozoru elektronicznego umożliwia kontrolę: – wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, polegającą na przestrzeganiu przez skazanych obowiązków nałożonych przez sądy penitencjarne, – pozostawania w wyznaczonym czasie w określonym miejscu przebywania, – przestrzegania przez skazanych obowiązków powstrzymywania się od zbliżania się do określonych osób lub przebywania w określonych miejscach, z możliwością bieżącego określania i rejestrowania miejsc pobytu skazanych. Wedle danych na dzień 26 listopada 2010 r. już 428 skazanych objętych jest Systemem Dozoru Elektronicznego, z tego 280 osób ? to skazani aktualnie odbywający karę, a 148 osób ? zakończyło już odbywanie kary w tym systemie. W Wielkopolsce system dozoru elektronicznego ma zostać wprowadzony w styczniu 2011 roku.
Ponadto do przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia przeludnienia należy zaliczyć także:.: a) pozyskiwanie kolejnych nowych miejsc zakwaterowania, b) rozszerzanie możliwości stosowania przez sądy kary grzywny, c) zmiany zasad orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolności mającą na celu zwiększenie częstotliwości jej stosowania, d) zmiany przesłanek warunkowego przedterminowego zwolnienia, e) inicjowanie wszelkiej, ukierunkowanej prospołecznie aktywności skazanych, którą realizuje się w miarę możliwości zarówno na terenie zakładu karnego, a przede wszystkim w środowisku otwartym w celu zmniejszenia dolegliwości wynikających z przeludnienia.

Sprawdź także

Mają nam oddać 6 bilionów

6 bilionów 200 miliardów złotych – taką kwotę reparacji wobec Niemiec podał Jarosław Kaczyński. Prezes …