Finansowanie pomostowe

RP wygrała w Strasburgu

3 maja 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce: Chorobik przeciwko Polsce (skarga nr 45213/07), w której podniesiono zarzut naruszenia art. 6 Konwencji w zakresie prawa dostępu do sądu. Skarżący Franciszek Chorobik zarzucił naruszenie Europejskiej Konwencji, ETPCz. odrzucił skargę przeciwko rządowi RP. Ppowoływał się przy tym na to, że skarga kasacyjna skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przygotowana przez wyznaczonego dla skarżącego pełnomocnika z urzędu, została odrzucona wobec przekroczenia ustawowego terminu do jej złożenia.
Oceniając zasadność skargi Trybunał zauważył, że pełnomocnik z urzędu został wyznaczony skarżącemu już po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, wobec czego przygotowana przez niego kasacja także została złożona po upływie przewidzianego w tym zakresie 30 dniowego terminu ustawowego. Niemniej jednak Trybunał podkreślił, że zgodnie z linią orzeczniczą krajowych sądów administracyjnych, strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu ? który został wyznaczony na krótko przed upływem lub po upływie terminu do złożenia kasacji ? może uzyskać dostęp do sądu kasacyjnego nawet w sytuacji, gdy skarga kasacyjna została złożona już po upływie terminu ustawowego.
W takiej bowiem sytuacji pełnomocnik strony winien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wywiedzenia kasacji, dopełniając jednocześnie obowiązku ponownego jej złożenia.
Z ustaleń faktycznych poczynionych w niniejszej sprawie wynikało, że pełnomocnik z urzędu takiego wniosku nie złożył.
Mając na uwadze powyższe Trybunał uznał skargę skarżącego za nieuzasadnioną.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …