Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RPO i własność gruntów

RPO i własność gruntów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wyjaśnienie do Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, dlaczego podległe mu organy nie wpisują do ksiąg wieczystych nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego.

Obowiązkiem MSWiA było sporządzenie w terminie do 19 sierpnia 2009 r. zestawienia zbiorczego tych nieruchomości dla obszaru kraju na podstawie zestawień zbiorczych otrzymanych od wojewodów. Z kolei w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 19 listopada 2009 r.) starostowie oraz właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego miały złożyć w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Tak się jednak nie dzieje.
Z ?Informacja dla Rady Ministrów dotyczącej realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego” wynika, że aż 36 powiatów nie przekazało danych w odpowiedniej formie i terminie. Ponadto Informacja powołuje dane z przedstawionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raportu z dnia 31 sierpnia 2009 r., stanowiącego m.in., iż w ustawowym terminie 174 powiaty nie przekazały wykazów w części dotyczącej nieruchomości będących własnością samorządu województwa, a aż 326 powiatów (czyli ok. 85%) nie przekazało wykazów w części dotyczącej nieruchomości zabudowanych. W przyjętej przez Radę Ministrów Informacji wskazano także, iż w niektórych powiatach ?Przewidywane terminy na zakończenie prac zamykają się w przedziale od 25.09.2009 r. do 1.10.2019 r.”
Już w marcu 2009 r. Raport Najwyższej Izby Kontroli (Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomość i mienie gminne”),z którego wynikało, że aż 60% działek Skarbu Państwa,i blisko 30% działek gminnych skontrowanych przez NIK miało nieuregulowany stan prawny. W raporcie, wśród szeregu innych istotnych uwag dotyczących gospodarki gruntami, podkreślono, że ?Dotychczasowe działania starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów) na rzecz uporządkowania baz ewidencyjnych i uregulowania stanu prawnego nieruchomości, były niewspółmierne do potrzeb oraz nie doprowadziły do usprawnienia obrotu nieruchomościami.”
Prosząc o wyjasnienie dlaczego doszło do takich uchybień i kiedy zostana one konwalidowane, RPO podkresla,że że utrzymanie prawidłowego stanu prawnego ksiąg wieczystych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a często w różnych formach prawnych udostępnianych jednostkom, jest ściśle związane z realizacją gwarantowanego przez art. 64 Konstytucji RP fundamentalnego prawa do własności.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …