Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RPO o opiece nad dzieckiem

RPO o opiece nad dzieckiem

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował ministra pracy i polityki społecznej, ze otrzymuje skargi wskazujące na występowanie problemów na tle przyjętej niedawno nowej regulacji prawnej w zakresie systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym pieczy rodziców. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wniosek rodziny zastępczej…….o przekształcenie w rodzinę zastępczą zawodową powinien zostać załatwiony w formie decyzji administracyjnej. Niestety stanowisko to nie jest podzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, co w praktyce oznacza dużą swobodę w załatwianiu wniosków, a samorządy np. ze względu na brak środków nie dokonują przekształceń rodzin zastępczych w rodziny zawodowe. Wątpliwości dotyczą również zadań wojewody. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na wojewodę obowiązek nadzorowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, natomiast w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej zadaniem wojewody jest monitorowanie realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa.
Zastosowanie pojęcia monitorowania bez bliższego zdefiniowania jego znaczenia wywołuje niepewność adresatów normy prawnej co do ich praw i obowiązków. W opinii Rzecznika konieczne jest doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przeanalizowanie przedstawionych problemów, a także rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …