Finansowanie pomostowe

Rule of Law (Rządy Prawa)

Adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką w 47. Konferencji Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych, która odbędzie się w dniach 28 lutego – 2 marca 2019 roku w Wiedniu. Tegoroczny temat przewodni konferencji to „Rządy prawa” (Rule of Law).

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych przygotowały wspólny raport krajowy na temat praworządności w Polsce w 2018 roku, który zostanie tam przedstawiony.

Wśród tematów podejmowanych na konferencji znajdą się: zagrożenia dla rządów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Węgier i krajów Europy Środkowej. Omawiane będą kwestie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tajemnicy zawodowej i zasad wykonywania zawodu.

Obok konferencji odbędzie się też posiedzenie stałego komitetu CCBE.

RAPORT(fragmenty):
Raport przygotowany przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Adwokacką , zapewnia ogólny przegląd sytuacji rządów prawa w Polsce w 2018 r.1. Skupia się na działaniach podejmowanych przez Rządzący Rząd, skutkujących: zmniejszeniem niezawisłości Sądu Najwyższego, paraliżem Krajowej Rady Sądownictwa, zmniejszeniem niezawisłości sędziów sądów powszechnych (głównie w związku z postępowaniem dyscyplinarnym), skutkując kilkoma protestami w sądownictwie, zmianami w Kodeksie postępowania karnego i wreszcie trwałym upadkiem Trybunału Konstytucyjnego.
SĄDWONICTWO DYSCYPLINARNE
Komisja dyscyplinarna będzie składała się wyłącznie z nowo mianowanych sędziów, ponieważ obecni sędziowie Sądu Najwyższego nie mogli zostać przeniesieni do tej izby. Ponadto Komisja Europejska wskazuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać nadzwyczajnego funkcjonariusza dyscyplinarnego do toczącego się postępowania dyscyplinarnego. W takich przypadkach zwykły urzędnik dyscyplinarny Sądu Najwyższego byłby wykluczony. Ponadto uzasadniona propozycja wskazała, że ​​procedury proceduralne dotyczące gromadzenia dowodów zostały odwołane w postępowaniach przeciwko sędziom i sędziom Sądu Najwyższego. Przepis art. 131 ustawy o Sądzie Najwyższym stwierdził uprzednio, że sędziowie Sądu Najwyższego nie mogą być przenoszeni do rozstrzygnięcia w izbie dyscyplinarnej. Zgodnie z ostatnimi zmianami, sędziowie Sądu Najwyższego mogą zostać przekazani do rozstrzygnięcia w izbie dyscyplinarnej. Jednakże, jeżeli sędzia Sądu Najwyższego chce zostać przeniesiony do rozstrzygnięcia w izbie dyscyplinarnej przed mianowaniem pierwszej grupy sędziów izby dyscyplinarnej, musi uzyskać zgodę Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Izba dyscyplinarna i prezes Izby, w której pracuje.

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Członkowie Rady są obecnie wybierani przez Sejm, który daje Parlamentowi decydujący wpływ na skład Krajowej Rady Sądownictwa. Opisane zmiany są ważne, ponieważ Krajowa Rada Sądownictwa ma na celu ochronę niezależności sędziów, w szczególności w zakresie ich awansowania, przenoszenia, postępowania dyscyplinarnego, zwolnienia i wcześniejszej emerytury 10. Od grudnia 2017 r. Zasady dotyczące mianowania członków Krajowej Rady Sądownictwa nie zmieniły się. Nowo wybrani członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali powołani i zaangażowani w proces wyboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostaną przedstawieni i mianowani przez Prezydenta Polski.
Pośród dotychczasowych członków Krajowej Rady Sądownictwa nominowany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na prezesów sądów powszechnych; dwa zostały przygotowane przez Instytut Sądownictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Należy zauważyć, że dyskutowano, czy listy osób, które przedstawiły kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, zostaną udostępnione publicznie, ponieważ Sejm nie chciał ich ujawnić. W dniu 29 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję w tej sprawie i zobowiązał Sejmo do ujawnienia listy ustaw dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Sprawdź także

Ziobro przed MTK w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się już sprawą masowego zatrzymywania przeciwników politycznych PiS, a zawiadomienie o …