Strona główna / Aktualności / Rząd walczy ze smrodem

Rząd walczy ze smrodem

Minister Środowiska poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Wieloaspektowość tego problemu powoduje, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie,
w formie dyrektywy lub wytycznych. Podkreślił, że problem istnieje i staje się coraz poważniejszy. Ze skali lokalnej stał się problemem ogólnokrajowym. Z przeprowadzonej analizy skarg i wniosków rozpatrywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska wynika, że w Polsce od lat notuje się tendencję wzrastającą skarg i wniosków z zakresu uciążliwości zapachowej. Obecnie prawie 60% skarg z zakresu zanieczyszczania powietrza dotyczy uciążliwości zapachowej. Ministerstwo Środowiska zauważając rosnący problem uciążliwości zapachowej, w związku z napływającymi interpelacjami poselskimi, zapytaniami senatorskimi, skargami mieszkańców i apelami samorządów dotyczącymi kwestii odorowych, po przeprowadzeniu analiz, podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu tego problemu. Prace te zostały podzielone na trzy etapy, z czego dwa już są zakończone. Pierwszym etapem było przygotowanie wytycznych technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Jest to materiał informacyjno – edukacyjny w postaci wytycznych technicznych. W ramach dokumentu zestawiono przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej, a także zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej oraz obiektów hodowlanych. Podkreślić należy, że Kodeks nie dotyka wszystkich problemów i jest dokumentem wyjściowym do wypracowania rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową. 
W związku z powyższym obecnie, w ramach trzeciego etapu prac, w Ministerstwie Środowiska przygotowywany jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Wykorzystywane są tutaj wyniki zleconej przez Ministerstwo Środowiska, w ramach drugiego etapu, ekspertyzy pn. ?Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej?. Podkreślić należy, że w związku z pracami przygotowawczymi ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej projekt rzeczonej ustawy był przedmiotem wstępnych uzgodnień wewnątrzresortowych. Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag obecnie prowadzone są prace nad ostatecznym kształtem dokumentu.
Ocena Skutków Regulacji przedmiotowego dokumentu została przyjęta przez Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji. W kolejnym kroku Minister Środowiska wystąpił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wprowadzenie projektu ustawy do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Minister poinformował, że na prośbę Polski kwestia uciążliwości zapachowej została wpisana do agendy posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska. Ze względu na brak jednoznacznych i ogólnoeuropejskich przepisów w tym zakresie Polska wniesie prośbę do Komisji Europejskiej o przeanalizowanie przedmiotowej sytuacji oraz podjęcie prac nad odpowiednią propozycją legislacyjną mającą na celu uporządkowanie zagadnienia uciążliwości zapachowej na poziomie Unii Europejskiej.
Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje sprawę

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …