Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rzadowy program pracy dla więźniów

Rzadowy program pracy dla więźniów

Na wtorkowym (20 września) posiedzeniu rząd przyjął pierwszy z dwóch projektów ustaw, które wesprą realizację przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów. Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych
na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie. – Koszty utrzymania więźniów w Polsce są zbyt wysokie, obecnie to ok. 3150 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego skazanego. Dlatego uznaliśmy za niezbędne wprowadzenie nowatorskiego programu pracy więźniów. Osadzeni powinni pracować, by wspierać społeczności lokalne, by regulować swoje zobowiązania, np. alimenty. Poprzednie władze nie podejmowały działań w kierunku zwiększenia zatrudnienia więźniów, a my w kilka miesięcy przygotowaliśmy kompleksowy program, który już przynosi pozytywne efekty ? powiedział wiceminister Patryk Jaki, który odpowiedzialny jest za realizację programu. W 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym nakazał wypłacanie pracującym więźniom kwoty 100 % najniższego wynagrodzenia, mimo, iż w większości krajów więźniowie minimalnie otrzymują ok 30 % tej kwoty. Z tego powodu załamał się rynek pracy więźniów, zatrudnienie spadło o niemal 50%. Niskie zatrudnienie skazanych wygenerowało gigantyczne koszty utrzymania więźniów, dziś to około 3150 zł za utrzymanie jednego więźnia miesięcznie. Brak pracy wpłynął także znacząco na spadek wskaźnika efektywności resocjalizacji. Dlatego, po zmianie kierownictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, powołano specjalny zespół, w skład którego weszli również przedstawiciele Służby Więziennej, który opracował kompleksowy program pracy więźniów. Pracami zespołu kieruje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki. Dotychczasowe sukcesy programu Zmiany legislacyjne to jeden z filarów realizowanego od początku roku 2016 programu pracy więźniów. Dzięki ogłoszeniu programu zanotowano największy wzrost wskaźnika zatrudnienia więźniów od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku. Według danych Służby Więziennej, od stycznia 2016 r. wskaźnik ten wzrósł z 35 % do 42 % – pracuje o 3649 osadzonych więcej. To efekt intensywnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyrektorów zakładów karnych. Otrzymali oni zalecenie obowiązkowych kontaktów z władzami lokalnymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, które zainteresowane byłyby zatrudnianiem więźniów. Filary Programu I. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, II. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, III. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów Nowe możliwości pracy Dotychczasowy katalog podmiotów zawierający np. organy administracji publicznej, organizacje pożytku publicznego i jednostki organizacyjne Służby Więziennej zostanie uporządkowany i rozszerzony o: podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa są organami założycielskimi, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki służby zdrowia, fundacje i stowarzyszenia, organizacje charytatywne.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …