Najnowsze informacje

Sąd przyznał adwokata

M. A. wniosła o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie, a nadto o pomoc prokuratury.

W uzasadnieniu wniosku podała, że jej jedynym utrzymaniem jest zasiłek stały w wysokości […] zł, nadto musi pomóc dorosłemu synowi, który jest uczniem. Podała, że pozbawiono go alimentów i świadczenia rodzinnego o co toczy spór w sądzie. Skarżąca podała, że posiada dom o powierzchni […] m² oraz nieruchomość rolną o powierzchni […] ha. Oświadczyła ponadto, że samodzielnie prowadzi swoje gospodarstwo domowe, pomaga jedynie synowi, którego pozbawiono świadczenia alimentacyjnego. W ramach praktyk otrzymuje on kwotę […] zł, a ciążą na nim wydatki z tytułu ubezpieczenia na kwotę 225 zł miesięcznie oraz opłaty za telewizję cyfrową w wysokości 31,45 zł za marzec 2010r., 21,45 zł za kwiecień 2010r. Nadto podała, że ma zadłużenie w opłacie podatku rolnego i opłaty za wodę ? z kopii faktury wynika zadłużenie na kwotę 469,77 zł. Ponosi opłaty za energię elektryczną, gaz w butlach, lekarstwa (kopia faktury z apteki).
Wnioskodawczyni przedłożyła informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o braku pomocy finansowej związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w formie płatności bezpośrednich. Zgodnie z dyspozycją art. 246 §1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić najmniejszych należności sądowych nawet w części (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).
Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach wynika, że sytuacja skarżącej pozwala na przyznanie prawa pomocy w całości. Gospodarstwo domowe wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie, chociaż mieszka z nią syn ? uczeń szkoły zawodowej. Uzyskuje on dochód w wysokości około […] zł w ramach praktyk szkolnych, który w całości przeznacza na opłatę ubezpieczenia i za telewizję cyfrową. Wnioskodawczyni zmuszona jest samodzielnie ponosić wszystkie stałe koszty bieżącego utrzymania oraz wspomaga finansowo syna. Kwota otrzymywanego świadczenia wskazuje, że nie jest w stanie z niej pokryć wszystkich niezbędnych bieżących wydatków. Posiada więc zadłużenie w opłacie np. za wodę. Posiada wprawdzie majątek nieruchomy, który mógłby być źródłem dodatkowego dochodu, ale jest on w całości wykorzystany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Nie czerpie z niego żadnych dodatkowych dochodów.
Przedstawiona przez skarżącą w niniejszej sprawie sytuacja finansowa wskazuje, więc że nie ma możliwości wygospodarowania jakichkolwiek środków na uiszczenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie, a tym bardziej na pokrycie wolnorynkowego wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Należało, zatem uwzględnić wniosek o prawo pomocy w całości (art. 245 §2 p.p.s.a.).
W związku z tymi ustaleniami referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. A. przeciwko wojewodzie postanowiła zwolnić M. A. po pierwsze od kosztów sądowych, a po drugie ustanowić dla M. A. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …