Strona główna / Aktualności / Sąd ustali płeć

Sąd ustali płeć

Specjalna procedura sądowa umożliwiająca uznanie tożsamości płciowej jako podstawy do określenia płci Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt jest skierowany do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli
psychicznego poczucia dotyczącego tego, jakiej jest się płci..
Projekt wpłynął do Sejmu 3 stycznia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów m.in. ówczesnego KP Ruch Palikota. 28 maja 2013 r. wnioskodawcy zgłosili autopoprawkę. 18 czerwca 2013 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 6 grudnia 2013. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia. Nad projektem pracowała też podkomisja nadzwyczajna powołana do jego rozpatrzenia. W przyjętym 9 lipca 2015 r. sprawozdaniu komisje zaproponowały m.in., by do wniosku o uzgodnienie płci wnioskodawcy musieli dołączyć 2 orzeczenia, stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej, wydane niezależnie przez dwóch lekarzy (psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego) oraz odpis aktu urodzenia. Dokumenty te będę musiały być wydane nie wcześniej niż rok przez zgłoszeniem wniosku. Komisje proponują też, by wniosek o uzgodnienie płci mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Wniosek ma zawierać też imię lub imiona, jakie miałby nosić wnioskodawca po uzgodnieniu płci. Zgodnie z komisyjnymi zmianami w sprawach o uzgodnienie płci właściwy będzie Sąd Okręgowy w Łodzi, który prowadzi takie postępowania od lat. Sprawy o uzgodnienie płci będą rozpatrywane w trybie nieprocesowym. Oznacza to, że nie będzie już konieczności pozywania własnych rodziców. Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego. Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe. Informacje z dotychczasowych dokumentów podlegałyby udostępnieniu wyłącznie na żądanie osoby zmieniającej płeć albo sądu. Komisyjne poprawki dają też osobom poniżej 18 roku życia, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, możliwość zmiany imienia ? na niewskazujące na płeć. Komisje wydłużyły też termin wejścia w życie ustawy z 3 miesięcy od ogłoszenia na 1 stycznia 2016 r. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Joanna Mucha.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …