Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Sądy pracy dla wszystkich

Sądy pracy dla wszystkich

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 marca br. w wyroku w sprawie P 121/15 , że art. 24 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji.Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zainicjował postępowanie, a Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił w nim udział uznając, że ustawowa regulacja prawa do sądu w odniesieniu do pracowników tymczasowych pozostaje w sprzeczności z zasadami równego dostępu do sądu. Art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje wyłącznie sąd właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej jako właściwy do rozpatrzenia roszczeń pracownika tymczasowego. Takiego ograniczenia ustawodawca nie zastosował wobec pozostałych pracowników.
Artykuł 461§ l k.p.c. pozwala powodowi pracownikowi – stosownie do jego woli i wyboru – na wytoczenie sprawy z zakresu prawa pracy przed sąd pracy właściwy według jednego z kilku kryteriów, w tym przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Celem wprowadzenia tej regulacji było ułatwienie uprawnionym dochodzenia roszczeń przez stworzenie im najbardziej dogodnego dostępu do sądu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że za cechę istotną, pozwalającą wyróżnić kategorię podmiotów, do których odnosi się konstytucyjna gwarancja równego traktowania, należy uznać bycie pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Ponadto nie odnalazł żadnego racjonalnego celu, którego realizacji miałoby służyć ograniczenie właściwości miejscowej sądu rozpatrującego roszczenia pracownika tymczasowego wyłącznie do sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby agencji pracy tymczasowej zatrudniającej pracownika tymczasowego. Trybunał podkreślił, że właściwość przemienna sądu w sprawach z zakresu prawa pracy realizuje istotny postulat ochrony pracownika, wynikający z potrzeby wyrównywania jego szans w stosunku do silniejszego ekonomicznie pracodawcy. Po drugie, możliwość rozpatrywania sprawy dotyczącej roszczeń pracownika tymczasowego przez sąd, w którego okręgu praca była, jest lub miała być wykonywana, może wpływać pozytywnie na ekonomikę procesów.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …