Najnowsze informacje

Sam napisał kasację

Skargę kasacyjną może sporządzić tylko adwokat lub radca prawny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną od wyroku z 22 października 2010 r. oddalającego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (…) czerwca 2010 r., z uwagi na niedochowanie wymogów formalnych skargi kasacyjnej.
Własnoręcznie sporządzonym pismem z 22 grudnia 2010 r., nazwanym „odwołaniem od postanowienia z dnia 29.12.10” skarżący wniósł zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2010 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zażalenie podlega odrzuceniu. Skuteczne wniesienie zażalenia od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów formalnych określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 194 § 4 powyższej ustawy, zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Zażalenie sporządzone przez samą stronę, wbrew wymogowi określonemu art. 194 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obarczone jest brakiem nieusuwalnym, skutkującym odrzucenie zażalenia. Równocześnie, na podstawie art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.
W konsekwencji na mocy art. 178 powyższej ustawy, wskazującego, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym niedopuszczalną skargę kasacyjną, zażalenie podlega odrzuceniu. Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedmiotowe zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej odrzucił jako niedopuszczalne.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …