Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Sędzia potrzebny od zaraz

Sędzia potrzebny od zaraz

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział ds. Postępowań przedEuropejskim Trybunałem Praw Człowieka, poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia od października 2015 r. czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty. Oferta skierowana jest do sędziów orzekających w sprawach karnych bądź cywilnych posługujących się językiem angielskim. Potrzeba czasowego (6-miesięcy) zatrudnienia w Wydziale dodatkowych sędziów wynika z faktu wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w dniu 7 lipca br. wyroku pilotażowego przeciwko Polsce, dotyczącego problemu przewlekłości postępowań sądowych.
Przy okazji wydania wyroku Trybunał zakomunikował Rządowi znaczną liczbę skarg dotyczących naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, co do których zajdzie konieczność wydania opinii przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do obowiązków delegowanego sędziego będzie należało – opróczprzygotowywania na wniosek Pełnomocnika MSZ ds.Postępowań przed ETPCz opinii w sprawach z zakresu prawa cywilnego bądź karnego dotyczących postępowań toczących się przed Trybunałem – także monitorowanie przebiegu postępowań przed Trybunałem w sprawach dotyczących Polski, podejmowanie działań mających na celu wykonanie wyroków, a także opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz innych aktów prawnych co do ich zgodności z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Trybunału, przygotowywanie projektów stanowisk i odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje, interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie – w zakresie należącym do kompetencji Wydziału. Sędziowie zainteresowani delegacją proszeni są o nadsyłanie – do dnia 11 września 2015 roku – pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres Urszula.Szafrańska@ms.gov.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-23-90-824. Rozmowy z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone we wrześniu 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.
X X X
Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się do sędziów sądów powszechnych oraz referendarzy sądowych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w zakresie spraw związanych z nadzorem sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości nad działalnością samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych oraz spraw związanych z rozwiązaniami służącymi zwiększeniu dostępności pomocy prawnej o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres felczak@ms.gov.pl w terminie do dnia 11 września 2015 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 23-90-834 lub (22) 23-90-516. Rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …