Strona główna / Listy / Sędzia potrzebny od zaraz

Sędzia potrzebny od zaraz

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział ds. Postępowań przedEuropejskim Trybunałem Praw Człowieka, poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia od października 2015 r. czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty. Oferta skierowana jest do sędziów orzekających w sprawach karnych bądź cywilnych posługujących się językiem angielskim. Potrzeba czasowego (6-miesięcy) zatrudnienia w Wydziale dodatkowych sędziów wynika z faktu wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w dniu 7 lipca br. wyroku pilotażowego przeciwko Polsce, dotyczącego problemu przewlekłości postępowań sądowych.
Przy okazji wydania wyroku Trybunał zakomunikował Rządowi znaczną liczbę skarg dotyczących naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, co do których zajdzie konieczność wydania opinii przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do obowiązków delegowanego sędziego będzie należało – opróczprzygotowywania na wniosek Pełnomocnika MSZ ds.Postępowań przed ETPCz opinii w sprawach z zakresu prawa cywilnego bądź karnego dotyczących postępowań toczących się przed Trybunałem – także monitorowanie przebiegu postępowań przed Trybunałem w sprawach dotyczących Polski, podejmowanie działań mających na celu wykonanie wyroków, a także opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz innych aktów prawnych co do ich zgodności z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Trybunału, przygotowywanie projektów stanowisk i odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje, interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie – w zakresie należącym do kompetencji Wydziału. Sędziowie zainteresowani delegacją proszeni są o nadsyłanie – do dnia 11 września 2015 roku – pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres Urszula.Szafrańska@ms.gov.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-23-90-824. Rozmowy z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone we wrześniu 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.
X X X
Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się do sędziów sądów powszechnych oraz referendarzy sądowych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w zakresie spraw związanych z nadzorem sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości nad działalnością samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych oraz spraw związanych z rozwiązaniami służącymi zwiększeniu dostępności pomocy prawnej o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres felczak@ms.gov.pl w terminie do dnia 11 września 2015 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 23-90-834 lub (22) 23-90-516. Rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …