Strona główna / Aktualności / Sędziowie na straży Konstytucji RP

Sędziowie na straży Konstytucji RP

W dniach 9-11 lutego odbyło się w Mszczonowie XXIII Zebranie Delegatów SSP Iustitia. Jest to zgodnie ze statutem najwyższy organ stowarzyszenia. W jego skład wchodzi ok. 150 delegatów, wybranych w poszczególnych oddziałach spośród ponad 3 500 członków Iustitii. Apel do kandydatów do KRS, w tym Marka Jaskulskiego – członka Komisji Rewizyjnej;
decyzja o wykluczeniu ze stowarzyszenia wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka; Deklaracja XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP ?Iustitia?; uchwała programowa i apel do sędziów Sądu Najwyższego to najważniejszy plon zakończonych w Mszczonowie obrad.
XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP ?Iustitia? zwraca się do sędziów, którzy zgodzili się kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, o rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu. Zebranie Delegatów podkreśla, że osoby te postąpiły wbrew jednoznacznej uchwale nr 7 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? w Mszczonowie z dnia 2 kwietnia 2017 r.
Udział w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa świadczy o braku poszanowania dla wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Zebranie Delegatów wzywa jednocześnie sędziego Marka Jaskulskiego do natychmiastowego ustąpienia z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium zdecydowaną większością głosów
Opublikowano: niedziela, 11, luty 2018 16:45
9 lutego 2018 roku podczas XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, obradujący w Mszczonowie delegaci udzielili wszystkim członków Zarządu absolutorium. Poszczególni członkowie Zarządu uzyskali od 91 % do 95 % głosów poparcia delegatów. Jest to więc wynik analogiczny do zeszłorocznego, gdy absolutorium obecnym członkom Zarządu (za wyjątkiem Grzegorza Szaconia, dla którego było to pierwsze absolutorium) zostało udzielone większością pomiędzy 92 % a 96 %.
Te wyniki potwierdzają, iż działania podejmowane przez władze krajowe cieszą się powszechną akceptacją członków naszego Stowarzyszenia.
Decyzja o wykluczeniu ze stowarzyszenia wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka
21 września 2017r. Warszawski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjął decyzję o wykluczeniu z grona członków stowarzyszenia – Wiceministra Sprawiedliwości – Łukasza Piebiaka. Wykluczony złożył odwołanie od tej decyzji, które zostało rozpatrzone przez XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie (9-11 lutego 2018r.). Podczas obrad w dniu 10 lutego 2018r. delegaci z całego kraju po zapoznaniu się z odwołaniem oraz stanowiskiem władz Oddziału Warszawskiego podjęli decyzję o nie uwzględnieniu odwołania wiceministra Łukasza Piebiaka. Na 133 delegatów, za usunięciem Łukasza Piebiaka z grona członków stowarzyszenia było 114 delegatów, 13 wstrzymało się od głosu a 6 było przeciwnych tej decyzji. W ten sposób decyzja Oddziału Warszawskiego naszego stowarzyszenia stała się ostateczna.
Deklaracja XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP ?Iustitia?
Do celów statutowych Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? należy dbanie o fundamenty państwa prawa, a także rozwój demokracji, upowszechnianie i ochrona praw oraz swobód obywatelskich.
Stowarzyszenie sprzeciwia się rozwiązaniom przyjętym w ustawach z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw a także z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, które zmierzają do upolitycznienia sądów, likwidacji wpływu sędziów na powoływanie prezesów sądów, osłabienia prawa sędziów do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym oraz całkowitej dominacji Ministra Sprawiedliwości ? Prokuratora Generalnego nad sądami powszechnymi.
Stowarzyszenie wyraża stanowczy sprzeciw wobec podważania autorytetu organów władzy sądowniczej i niszczenia wizerunku sędziów w ramach nierzetelnej kampanii ?Sprawiedliwe sądy? sfinansowanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
Działania podjęte przez władzę polityczną uderzają w filary ładu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Manipulowanie składem Trybunału Konstytucyjnego, uchwalenie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, które mogą doprowadzić do przerwania kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wygaszenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenie procedury powoływania członków Rady z dominującym udziałem czynnika politycznego, to działania obce kulturze prawnej państw demokratycznych.
Prowadzi to do destrukcji mechanizmów współpracy oraz równowagi trzech konstytucyjnie wyodrębnionych władz. Stowarzyszenie apeluje do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w imię zasad demokratycznego państwa prawa. Stowarzyszenie wskazuje, że przy wykonywaniu obowiązków zawodowych, jak i w przestrzeni publicznej, członkowie Stowarzyszenia powinni mieć na względzie wartości i cele odzwierciedlone w jego statucie. Jedną z tych wartości jest pluralizm i przekonanie, że możliwe są różne wizje sądownictwa, a rzeczą cenną dla środowiska sędziowskiego jest dialog. Są jednak wartości nadrzędne, których przestrzeganie jest warunkiem wspólnego działania w Stowarzyszeniu opartym na zasadzie dobrowolności. Wartości te to niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będące gwarancjami konstytucyjnego prawa do sądu.
Stowarzyszenie potępia zajmowanie stanowisk po odwołanych w toku kadencji prezesach i wiceprezesach sądów oraz udział w organach tworzonych z naruszeniem ich konstytucyjnych ram działania. Stowarzyszenie deklaruje wsparcie dla tych sędziów, którzy będą przedmiotem szykan i innych negatywnych działań ze strony władzy politycznej oraz podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości organów administracji sądowej, w związku z ich aktywnością w obronie ww. wartości, zwłaszcza w postaci sprzeciwu wobec arbitralnych, nie merytorycznych i nie transparentnych decyzji personalnych.
Ufamy w sędziowską prawość i altruizm. Ufamy w zdolność dochowania wierności wartościom, które stanowią credo każdego sędziego, wyznaczają sens naszej pracy i istotę złożonego przez nas ślubowania!

Uchwała programowa
XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP ?Iustitia? zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do podejmowania działań, które przyczynią się do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej.
Oprócz elementów ustroju sądownictwa wskazanych w uchwale nr 9 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów z dnia 2 kwietnia 2017 r. za kluczowe Zebranie Delegatów uważa w szczególności:

– przywrócenie zgodnego z Konstytucją trybu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich;

– zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa, w szczególności przez wprowadzenie sędziów pokoju, obowiązkowego wysłuchania publicznego kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie Rady Społecznej przy tej Radzie;

– ustanowienie kompetencji samorządu sędziowskiego do wyboru prezesa danego sądu lub przedstawiania kandydatów na prezesa, czy też wiążącego opiniowania tychże kandydatów;

– likwidację hierarchicznego podporządkowania administracyjnego pomiędzy sądami różnego szczebla;

– stworzenie warunków (także finansowych) do realizacji modelu ?zawód sędziego koroną zawodów prawniczych?;

– zapewnienie wszystkim sędziom sądów powszechnych dostępu do wszystkich stawek awansowych na jednakowych zasadach;

– wprowadzenie takich zasad awansowania sędziów, które będą przejawem jednakowej troski o wszystkie szczeble i piony sądownictwa, w tym zniesienie stałych delegacji do sądów wyższego rzędu;

– wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych;

– istotną poprawę warunków pracy i płacy pracowników administracyjnych w sądach, a także zwiększenie nakładów na infrastrukturę techniczną sądów;

– likwidację rozwiązań prowadzących do dyskryminacji sędziów ze względu na płeć, w szczególności przywrócenie zasady, iż dalsze pełnienie służby przez kobiety, która ukończyły wiek progowy (60 lat), stanowi ich uprawnienie i nie zależy od zgody Ministra Sprawiedliwości.

Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do monitorowania, ewidencjonowania i nagłaśniania nadużyć ministra sprawiedliwości oraz podporządkowanych mu organów administracji sądowej, związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, w szczególności w zakresie nieuzasadnionego wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, ograniczania możliwości udziału sędziów w dyskursie publicznym, odwoływania z pełnionych funkcji, przenoszenia do innych jednostek, braku zgody ministra sprawiedliwości na dalsze pełnienie urzędu przez sędziów, którzy ukończyli wiek progowy, bez podania merytorycznego uzasadnienia.
Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podejmowania działań statutowych wobec członków nie przestrzegających statutu i uchwał Zebrania Delegatów, dotyczących zasadniczych wartości i celów Stowarzyszenia.
Apel do sędziów Sądu Najwyższego
W związku z wchodzącą w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r. ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, przewidującą przejście w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia i możliwość przejścia w stan spoczynku pozostałych Sędziów tego Sądu zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości.

******


K.Markiewicz nadal szefem Iustitii

W dniach 9-11 lutego odbył się XXIII Zebranie Delegatów SSP Iustitia. Jest to zgodnie ze statutem najwyższy organ stowarzyszenia. W jego skład wchodzi ok. 150 delegatów, wybranych w poszczególnych oddziałach spośród ponad 3 500 członków Iustitii. W dniu 10 lutego część oficjalna w godz. 9.30-ok.15 była otwarta dla mediów. Po części otwartej odbędzie się przy zamkniętych drzwiach dyskusja nad rozpoznaniem odwołania Łukasza Piebiaka od uchwały oddziału warszawskiego o wykluczeniu go ze stowarzyszenia i uchwałami dotyczącymi sytuacji w sądownictwie.
Treść uchwał będzie podawana do wiadomości w godzinach wieczornych oraz w niedzielę.
I prezes Sądu najwyzszego, prezes Krajowej Rady Sądownictwa Małgorzata Gersdorf wygłosiła mowę w czasie zjazdu Stowarzszenia Sędziow Polskich „Iustitia”:
– Dlaczego milczeliśmy, kiedy tyle minionych partii, koalicji i formowanych przez nie rządów naruszało niezależność sądów i niezawisłość sędziów? – pytała sędziów I prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf.
Oprócz niej wśród zaproszonych gości byli między innymi profesor Adam Strzembosz, prezes stowarzyszenia sędziów „Themis” sędzia Beata Morawiec, przedstawiciele KRS, Naczelnej Rady Adwokackiej, inicjatywy „Wolne Sądy” i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia „Iustitia”, wzywał do solidarności zawodowej. – W tym trudnym roku trzeba będzie umieć się odnaleźć. Oczywiście sami nie mamy wielkiego wpływu na to, jakie ustawy zostaną uchwalone, bo to jest domena polityków, parlamentarzystów, ewentualnie innych inicjatorów zmian legislacyjnych – stwierdził w sobotę Markiewicz.
I dodał: – Sędziowie pokazywali i pokazują, że mimo tych uchwalonych aktów prawnych, niekoniecznie chcą brać udział w tworzeniu nowego, tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Markiewicz otrzymał w sobotnim głosowaniu członków stowarzyszenia absolutorium i będzie dalej stał na czele organizacji. (http://www.tvn24.pl)
Zastępca Ziobry usunięty
Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak został ostatecznie wykluczony z szeregów stowarzyszenia sędziowskiego „Iustitia”. Tak zdecydowało zebranie delegatów SSP „Iustitia”. Wniosek o wykluczenie Piebiaka ze stowarzyszenia pojawił się już w lipcu zeszłego roku. Przyczyną było wówczas jego poparcie dla PiS-owskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych, której przepisy – zdaniem zarządu – stoją w sprzeczności z wartościami „Iustitii”. Dwa miesiące później, we wrześniu, warszawski zarząd organizacji usunął wiceministra z szeregów stowarzyszenia. Piebiak postanowił się odwołać od tej decyzji. „Iustitia” nie zmieniła jednak zdania – w sobotę zebranie delegatów przesądziło o jego ostatecznym wykluczeniu. Za uwzględnieniem jego wniosku było zaledwie 14 delegatów, przeciw – aż 114, a 6 wstrzymało się od głosu – poinformował sedzia Bartłomiej rzymusinski rzecznik prasowy SSP „Iustitia” Sędzia Łukasz Piebiak został podsekretarzem w Ministerstwie Sprawiedliwości w listopadzie 2015 roku – po objęciu resortu przez Zbigniewa Ziobrę. Przed powołaniem do administracji rządowej Piebiak był członkiem zarządu stowarzyszenia „Iustitia”, gdzie kierował zespołem ds. ustroju sądów.
Zebranie delegatów Iustitii w sobotę podjęło też uchwałę, w której zwróciło się do sędziów należących do tego stowarzyszenia i kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa na zasadach określonych w ostatniej nowelizacji ustawy o KRS, aby zrezygnowali z członkostwa w stowarzyszeniu. „Udział w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków KRS świadczy o braku poszanowania dla wartości i celów statutowych stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów” – napisano w tej uchwale. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …