Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Skarga za brak związków partnerskich

Skarga za brak związków partnerskich

X.Y. i Z.W. wystąpiły ze skargą do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na naruszenie ich praw, jako obywatelek Unii Europejskiej, przez Polskę. W petycji wskazano, że przez odmowę dokonania przypisku informującego o zawarciu cywilnego związku partnerskiego za granicą w polskich aktach stanu cywilnego Polska naruszyła prawo do życia rodzinnego…i prawo do swobodnego przepływu osób.
Naczelny Sąd Administracyjny w czerwcu 2013 r. oddalił skargę kasacyjną X.Y. i Z.W. NSA wskazał, że do zdarzeń, które na podstawie prawa polskiego można wpisać do aktów stanu cywilnego, nie należy zawarcie związku partnerskiego. Przyjęta wykładnia, zdaniem NSA, nie narusza standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ w orzecznictwie ETPC przyjmuje się, że państwom wciąż wolno ograniczać dostęp do związków małżeńskich parom osób tej samej płci. W petycji podkreślono, że na gruncie prawa polskiego kwestia zawierania związków partnerskich, w tym związków tej samej płci, nie jest uregulowana. Ponadto polskie prawo nie przewiduje możliwości rejestracji takich związków zawartych za granicą. Prowadzi to do sytuacji, w której polskie akty stanu cywilnego nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy. Jednocześnie prawo nie przewiduje regulacji, która by wprost zakazywała dokonania wpisu zawarcia związku partnerskiego zawartego za granicą do aktu stanu cywilnego.
Sytuacja ta nabiera istotnego znaczenia w świetle prawa swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej. Brak odzwierciedlenia rzeczywistego stanu prowadzić może do sytuacji, w której polscy obywatele pozostający w związkach partnerskich za granicą mogą zawierać związki małżeńskie w Polsce albo też związki małżeńskie lub związki partnerskie w innych krajach Unii Europejskiej. Ma to z kolei wpływ na poszanowanie prawa do życia prywatnego i rodzinnego, uregulowanego w art. 7 Karty Praw Podstawowych. Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych z prawem swobodnego przepływu osób pozostających w cywilnych związkach partnerskich tej samej płci. Świadczą o tym chociażby ostatnie raporty Agencji Praw Podstawowych na temat prawa swobodnego przepływu w Unii Europejskiej osób LGBT oraz Komisji Europejskiej na temat obywatelstwa UE.
Źródło:HFPCz

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …