Finansowanie pomostowe

Skargi KRS do TK

Powołane unormowania Regulaminu wykraczają poza granice delegacji ustawowej, a ponadto, jako podlegające materii ustawowej, niezasadnie są regulowane w akcie rangi rozporządzenia, co, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, dowodzi ich niezgodności z powołanymi w petitum zapisami Konstytucji. To fragment uzupełnienia uzasadnienia wniosku doTrybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych w związku z ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
UCHWAŁA Nr 641/2016 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie uzupełnienia uzasadnienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177). Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 oraz art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwanej dalej ?Konstytucją?, Krajowa Rada Sądownictwa uzupełnia uzasadnienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zawartego w uchwale Nr 412/2016 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 31 maja 2016 r.: Dnia 2 czerwca 2016 r. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu wniosek dotyczący niektórych przepisów ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz ustawy ? Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198 ze zm.) w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177). Wniosek został przedstawiony na podstawie uchwały KRS nr 412/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt K 32/16. Pismem z dnia 1 lipca 2016 r. udział w postępowaniu wszczętym ww. wnioskiem zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przedstawione w piśmie z dnia 5 sierpnia 2016 r. W związku z argumentacją zawartą w ww. stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić uzupełnienie uzasadnienia zarzutów postawionych we wniosku opartym na uchwale Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 31 maja 2016 r.
UCHWAŁA Nr 642/2016 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. ? Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316). Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 oraz art. 188 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwanej dalej ?Konstytucją?,(…) Trybunał Konstytucyjny w motywach wyroku z 11 maja 1999 r. w sprawie o sygn. P 9/98 wskazał, że każde wkroczenie w materię ustawową przez organ władzy wykonawczej w akcie podustawowym prowadzi do niedopuszczalnego naruszenia hierarchii źródeł prawa. W przypadku hierarchicznie nierównorzędnych aktów normatywnych, przepisy rozporządzenia, jako aktu niższego rzędu, muszą pozostawać w zgodności nie tylko z postanowieniami ustawy, z której wynika delegacja, ale również ze wszystkimi innymi ustawami dotyczącymi, pośrednio lub bezpośrednio, materii będącej przedmiotem rozporządzenia. Problematyka związana ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i kształtująca ustrojową pozycję sądów nie może stanowić przedmiotu regulacji zawartych w rozporządzeniu organu władzy wykonawczej. Powołane unormowania Regulaminu wykraczają poza granice delegacji ustawowej, a ponadto, jako podlegające materii ustawowej, niezasadnie są regulowane w akcie rangi rozporządzenia, co, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, dowodzi ich niezgodności z powołanymi w petitum zapisami Konstytucji. Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa wnosi jak w petitum.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …