Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sojusz policjantów i strażników

Sojusz policjantów i strażników

Prezydent Miasta Poznania i Komendant Miejski Policji podpiszą porozumienie w sprawie form współpracy policji i straży miejskiej. Celem porozumienia jest zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy w wykonywaniu ustawowych zadań. Kiedy powstała Straż, chciała się nazywać Policją Miejską. Prawo na to nie zezwala. Może się połaczą?Do najważniejszych obszarów wspólnej pracy policjantów i strażników należą:
-patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego;
– kontrola ruchu drogowego, w szczególności w zakresie ujawniania wykroczeń z użyciem radarów oraz blokowanie kół pojazdów, których kierowcy naruszyli zasady parkowania;
– obsługa monitoringu miejskiego; działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez masowych;
– przedsięwzięcia w rejonach placówek oświatowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa nieletnich; zabezpieczanie miejsc popełnionych przestępstw i wykroczeń;
– przekazywanie informacji o występujących zagrożeniach;
-wspólne szkolenia, wspólne systemy łączności czy korzystanie ze zbiorów informatycznych dostępu do baz danych.
Podpisane porozumienie jest już drugim takim dokumentem regulującym zakres współpracy poznańskiej policji i straży miejskiej. Poprzednie, zawarte w 2007 r., wymagało uaktualnienia. Zmiany dotyczą współpracy w zakresie monitoringu miejskiego, używania przez straż miejską urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości przez pojazdy oraz wspólnych działań prewencyjnych z zakresu zakładania blokad.
Współpraca straży miejskiej i policji w 2011 r:
– strażnicy przekazali policji 252 informacje (o popełnionych wykroczeniach bądź przestępstwach) w sprawach właściwych dla jej kompetencji;
– do czasu przybycia właściwych służb zabezpieczyli 243 miejsca, głównie zdarzeń drogowych, włamań do sklepów czy pojazdów, a także kradzieży elementów infrastruktury drogowej;
– ujęli i przekazali policji 74 sprawców przestępstw czy wykroczeń o znacznej społecznej szkodliwości czynu (sprawcy kradzieży, włamań, napaści, pobić);
– pełnili 326 razy wspólne służby, zarówno w zakresie kontroli ruchu drogowego jak i w obszarach dotyczących dzieci i młodzieży;
– fotoradary straży miejskiej zarejestrowały 8500 przypadków znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. W zadaniu tym preferowany jest w Poznaniu system ścisłej współpracy z policją, polegający na natychmiastowym egzekwowaniu kar za przekraczanie dozwolonej prędkości. Inną formą współpracy jest określanie miejsc pomiaru prędkości.
Nowe przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują wyznaczanie miejsc pomiaru przez policję i oznakowanie tego odcinka drogi przez jego zarządcę. Te nowe uregulowania wpisują się w już wcześniej, bo od 2004 r, stosowaną zasadę wyboru miejsca przez policję na podstawie statystyk wypadkowości.
Wynikiem sześcioletniej współpracy z policją jest wyraźne obniżenie rzeczywistej prędkości w miejscach o dużej wypadkowości; ujawniono także 2600 przypadków naruszeń przepisów drogowych przez pieszych
W okresie jesienno zimowym strażnicy docierali do osób bezdomnych nakłaniając ich do przyjęcia pomocy socjalnej, lekarskiej a w szczególności do zamieszkania w noclegowniach. Zadanie to realizowane jest przy ścisłej współpracy z MOPR, policją i organizacjami pozarządowymi;
-od kwietnia 2010 r pracownicy straży miejskiej obserwują przez całą dobę obraz z kamer monitoringu miejskiego. Centra dozoru wizyjnego zlokalizowane są w poszczególnych komisariatach policji. To nowy rozdział we współpracy obu tych służb. W ubiegłym roku strażnicy ujawnili i przekazali dyżurnym straży i policji blisko 6000 zdarzeń, głównie z zakresu zakłócania porządku publicznego. Dzięki natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy, w większości przypadków, sprawców ujęto na gorącym uczynku.

Sprawdź także

Fakty i mity o Komornikach

Komornik sądowy – postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział …