Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sprzeciw poznańskich adwokatów

Sprzeciw poznańskich adwokatów

Stanowisko Adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w przedmiocie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zatytułowanego ?Założenia do projektu ustawy o zawodzie adwokata? uchwalone na otwartym posiedzeniu ORA w Poznaniu w dniu 4.02.2010r. w obecności delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury. Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec projektu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego ?nowej adwokatury?. Narzucony projekt godzi w Adwokaturę Polską albowiem:

1.Zmierza do likwidacji zawodu adwokata, który jest zawodem zaufania publicznego, ukształtowanym przez historię Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Stanowi zamach na niezależność i samorządność Adwokatury Polskiej i nie uwzględnia głosów środowisk prawniczych bezpośrednio zainteresowanych merytoryczną dyskusją na temat połączenia samorządów. Pomija i lekceważy aktualny stan faktyczny, który w pełni umożliwia przepływ pomiędzy zawodem adwokata i radcy prawnego.
3.Niszczy dorobek samorządowy korporacji adwokatów, dąży do zawłaszczenia majątku gromadzonego przez pokolenia oraz stanowi próbę pogwałcenia zasady samostanowienia zagwarantowanej w Konstytucji RP choćby poprzez likwidację izb adwokackich.
4.Obniża poziom merytoryczny kształcenia aplikantów adwokackich bezpodstawnie zakładając, że centralne szkolenie wpłynie na wzrost poziomu kształcenia. Pomija rolę i wartość pracy adwokata z aplikantem jako najlepszą formę praktycznej nauki zawodu.
5.Narusza konstytucyjną zasadę samorządności poprzez przekazanie sądownictwu powszechnemu ( sądom apelacyjnym) etapu odwoławczego sądowego postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z Konstytucją to samorząd zawodowy, a nie sąd powszechny, czuwa nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata. Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy ? Prawo o adwokaturze przewidują możliwość wymierzania adwokatom kar dyscyplinarnych takich jak proponowane w projekcie ministerialnym. Brak więc podstaw do wprowadzenia nowej regulacji w tym zakresie.
6.Dąży do dezinformacji i chaosu usług prawniczych na runku poprzez stworzenie zawodu doradcy prawnego, co w konsekwencji prowadzi do paraliżu wymiaru sprawiedliwości oraz obniżenia jakości usługo prawnych.
Nadto adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej zwracają uwagę na nasilające się w ostatnim czasie nadużywanie przez służby specjalne środków kontroli takich jak podsłuch, prowokacja. Próby wdrażania tego typu środków inwigilacji odbywają się często z naruszeniem prawa oraz stanowią zagrożenie dla tajemnicy adwokackiej, co godzi w podstawowe prawa i wolności

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …