Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Status zastępcy motariusza

Status zastępcy motariusza

Ogłoszenie dotyczące wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w dniach 5-6 listopada 2013 r. Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5-6 listopada 2013 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.), wydawane będą z urzędu, niezwłocznie po ustaleniu wyniku tego egzaminu (tj. niezwłocznie po doręczeniu Ministrowi Sprawiedliwości uchwał o ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego wraz z danymi adresowymi zdającego).
Zgodnie z treścią art. 76 § 2 Prawa o notariacie zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego Minister Sprawiedliwości doręcza zastępcy notarialnemu oraz prezesowi rady izby notarialnej, właściwej według miejsca zamieszkania zastępcy notarialnego, a w przypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi rady wybranej izby notarialnej.
Osoby, których miejsce zamieszkania uległo zmianie w stosunku do wskazanego we wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego zobowiązane są, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., zawiadomić o tym Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości wskazując aktualny adres zamieszkania. Brak zawiadomienia skutkować będzie przesłaniem zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego prezesowi rady izby notarialnej właściwej według dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Sprawdź także

„Smoleńsk” dla wybranych

Dziennikarze są niedopuszczani do relacjonowania „miesięcznicy smoleńskiej” i odpychani przez Policję. HFPC zwraca się do …