Strona główna / Temat Tygodnia / Statystyka polskiej nienawiści

Statystyka polskiej nienawiści

Międzynarodowe spostrzeżenia i analizy polskich prawników pozbawiają wszelakich złudzeń. Jesteśmy wciąż społeczeństwem ksenofobicznym i nie jest nam obce poczucie dumy z przynależności do białej rasy albo pogardy do innych narodów. Upust fobiom dają nie tylko kibole. EURO 2012 wykazało, że chociaż zdecydowana większość społeczeństwa potępia ekscesy, to te jednak się zdarzają. Warto poznać analizę ścigania przestępstw i postępowań prowadzonych w sprawach przestępstw popełnianych na tle rasistowskim lub ksenofobicznym; prokuratorzy w 2011 r. prowadzili 322 postępowania, w tym 272 nowe postępowania, z tego:
– 44 sprawy są w toku,
– zakończono ogółem 279 spraw,
– w 40 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 54 osobom,
– 134 sprawy umorzono, w tym z uwagi na niewykrycie sprawców 78 spraw z uwagi na brak znamion przestępstwa, 35 spraw, z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa 14 spraw; 1 sprawę umorzono z powodu przedawnienia, 1 sprawę umorzono z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu, 5 spraw umorzono przeciwko 9 osobom, w tym 1 wobec dwóch osób z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu,
– w 91 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego,
– 7 spraw zawieszono,
– 4 sprawy zakończono winny sposób (3 przekazano według właściwości i 1 połączono z innym postępowaniem),
– w 3 sprawach skierowano wnioski o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko 5 osobom,
– w 56 sprawach przedstawiono zarzuty 85 osobom.
Zaznaczyć należy, że w całym 2006 r. łącznie prowadzono 60 postępowań, w tym 48 nowych spraw, zaś w 2007 r. łącznie prowadzono 62 postepowania, w tym nowe sprawy- 41; w 2008 r. zarejestrowano łącznie 123 postepowania, z czego 98 dotyczyło nowych zdarzeń. W 2009 r. prowadzono 166 postepowań, z czego 124 dotyczyło nowych zdarzeń. W 2010 r. prowadzono 182 postępowania, w tym 146 o nowe zdarzenia. W 2011 r. prowadzono 182 postępowania, w tym 146 o nowe zdarzenia.
W 2011 r. zarejestrowano więc więcej nowych postępowań niż w 2010 r. aż o 126 spraw, czyli o 86% więcej nowych spraw niż w 2010 r. Na 323 postępowania prowadzone w 2011r., aż 74 z nich dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem Internetu ( prawie dwukrotny wzrost w stosunku do całego 2010 r. kiedy prowadzono 43 takie sprawy), zaś 10 spraw dotyczyły publikacji książkowych i prasowych, 22 sprawy dotyczyły przestępstw związanych z zachowaniem kibiców i sportowców za zawodach sportowych, 7 spraw dotyczyło wydarzeń związanych z organizowanymi manifestacjami i zgromadzeniami, zaś 36 dotyczyło tzw. rasistowskich napisów tzw. graffiti na murach, budynkach itp. ( w tym na cmentarzach), 6 spraw dotyczyło audycji radiowych i telewizyjnych.
W 20 sprawach zapadły wyroki skazujące, w 4 sprawach sądy warunkowo umorzyły postępowanie , w 2 sprawach zapadły wyroki uniewinniające , w 1 sprawie sąd umorzył postępowania z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu i w 1 sprawie sąd umorzył postępowanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Dane te wskazuje na dużą skuteczność kierowanych w tych sprawach aktów oskarżenia.
Mateusz Martyniuk, Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Trzy lata w łagrze

Andrzej Poczobut, dziennikarz i aktywista polskiej mniejszości na Białorusi, przebywa w więzieniu już od trzech …