Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach
Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ? zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. ?Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów?. Informacje o spotkaniu Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu. Miejsce i termin spotkania: sala 206 w Ministerstwie Sprawiedliwości, ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa, 29 czerwca 2016 r. w godz. 13:00-16:00. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc) na adres email: power@ms.gov.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 czerwca 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 52 12 312, (22) 23 90 559. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji. Dla kogo: Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. ?Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów?.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Psychologia Sądowa i Mediacja ? nabór na studia podyplomowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie na osoby posiadające kwalifikacje do udziału w czynnościach procesowych związanych z uczestnictwem dzieci w postępowaniu sądowym, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przygotował ofertę studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych z zakresu Psychologii Sądowej i Mediacji. Nabór na nie trwa. W programie zostały uwzględnione zajęcia obejmujące problematykę czynności procesowych, jakim poddawane są dzieci w sądowym postępowaniu karnym, w tym zagadnienia przesłuchiwania małoletnich świadków. Uruchomienie studiów podyplomowych Psychologii Sądowej i Mediacji planowane jest od lutego 2014 r. Rekrutacja będzie prowadzona do końca stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów podyplomowych wraz z programem na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu przedstawia nową ofertę w zakresie studiów podyplomowych dla osób, które stykają się z zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Studia Podyplomowe Prawa Upadłościowego są skierowane do osób, które w swojej profesjonalnej praktyce stykają się z zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak i do osób, które dopiero zamierzają objąć swoim zawodowym zainteresowaniem tę dziedzinę prawa, w tym jako pełnomocnicy procesowi, a także przede wszystkim syndycy czy nadzorcy sądowi w toku postępowania upadłościowego. Z jednej bowiem strony jest faktem niezaprzeczalnym, iż w następstwie sytuacji gospodarczej w kraju zapotrzebowanie na podmioty pełniące funkcje syndyka czy nadzorcy sądowego ciągle rośnie. Z drugiej strony zauważalne już nasycenie rynku usług prawnych wymusza konieczność ciągłego poszerzania obszaru świadczonych usług, z czym wiąże się potrzeba pozyskiwania nowej specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, program Studiów został tak skonstruowany, by przygotować uczestników do przystąpienia do egzaminu na licencję syndyka. Temu założeniu została podporządkowana zarówno zawartość treściowa poszczególnych przedmiotów wykładowych, jak i formy zaliczeń. Nie bez znaczenia jest również to, iż w założeniach programowych duży nacisk został położony na aspekt praktyczny, przejawiający się sporą ilością zajęć o warsztatowym charakterze, podczas których możliwe jest zdobycie umiejętności sporządzania wszelkich dokumentów i pism procesowych niezbędnych w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, niezależnie od roli pełnionej w tym postępowaniu. Jakość prowadzonych zajęć oraz wysoki stopień wiedzy teoretycznej i praktycznego przygotowania gwarantują renomowani wykładowcy, z których każdy, obcując z problemami prawa upadłościowego w codziennej praktyce, dysponuje zarówno doskonałą podbudową teoretyczną, jak i zawodowym doświadczeniem. Uczestnictwo w oferowanych Studiach jest znakomitą okazją do zdobycia nowego albo dodatkowego zawodu. Jest też alternatywą dla młodych adeptów prawa i aplikacji prawniczych, z których nie każdy ? wobec wspomnianej sytuacji na rynku ? znajdzie dla siebie miejsce w obszarze tradycyjnych usług prawnych. Warto podkreślić, iż Studia wyróżnia nie tylko zasygnalizowana możliwość zdobycia czy pogłębienia wiedzy specjalistycznej oraz starannie dobrany z punktu widzenia założeń programowych zespół wykładowców, ale i jego unikatowość: nasz Wydział jest jednym z zaledwie kilku ośrodków w skali kraju oferującym możliwość zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy w tej dziedzinie i zarazem jedynym w naszej części kraju.
Szczegółowe informacje na stronie: http://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/studia-podyplomowe/Studia-Podyplomowe-Prawa-Upadlosciowego

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …