Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Światowe obrady Adwokatury

Światowe obrady Adwokatury

Konferencja IBA jest wydarzeniem na skalę światową. W tym roku w dniach 19-24 października w Tokio przybyło na nią 6 000 prawników. W ciągu 5 dni konferencji odbyło się 200 sesji tematycznych wydzielonych w bloki tematyczne lub strukturalne. Naczelna Radę Adwokacką reprezentowała adw. dr Małgorzata Kożuch. Przedstawicielewładz adwokatur członkowskich IBA działają w ramach Bar Issue Commission BIC (Komisja zagadnień adwokatur), która zrzesza blisko 200 adwokatur z całego świata. Przedstawiciele niemal wszystkich adwokatur byli obecni w czasie posiedzeń. Zaznaczyć należy, że Bar Issue Commission wyłoniła ze swego grona, na konferencji w Wiedniu w maju 2014r., Komitet Zarządzających, formalizując w ten sposób nieoficjalne spotkania, które odbywają się od niemal 10 lat podczas konferencji IBA. Na marginesie wypada wspomnieć, że spotkanie Bar Executives miało także miejsce w Polsce podczas konferencji śródrocznej w maju 2011r. Ceremonia otwarcia odbyła się w obecności Cesarza i Cesarzowej Japonii, a wykład inauguracyjny wygłosił premier Shinz? Abe. Przedmiotem prelekcji była uniwersalność zasad prawa w społeczeństwie, niezależnie od jego systemu politycznego i poziomu demokracji. Równie ważnym było jednak przedstawienie programu IBA i głównych wyzwań adwokatury, przez Prezesa IBA Michaela J. Reynoldsa. Należą do nich: (1) zmiany strukturalne po kryzysie finansowym i zmieniające się wymagania klientów; (2) odejście od wynagrodzeń godzinowych za usługi prawne i poszukiwanie elastycznych modelów określania relacji finansowych z klientami; (3) redukcja zatrudnienia prawników w firmach prawniczych i uelastycznienie modelu pracy prawników (zjawisko globalne o różnej dynamice); (4) polityczne oskarżenia wobec prawników podejmujących się obrony praw człowieka versus władza; (5) sytuacja polityczna prawników w Turcji; (6) social media i działania rządów zmierzające do kontroli przepływu informacji; (7) rynek azjatycki jako wyzwanie dla prawników z Europy i Ameryki; (8) nowoczesne formy niewolnictwa pracy; (9) handel ludźmi; (10) pakiet klimatyczny. Pierwszy dzień konferencji w zakresie odniesionym do działalności adwokatur poświęcony był kilkugodzinnemu panelowi pod tytułem Wa are all human rights lawyer now ? the convergence of business and human right and what ist means for you? Panel podjął analizę zjawiska relacji pomiędzy świadczonymi przez adwokatów usługami a społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jednym z najistotniejszych zagadnień było kierowane ze strony klientów oczekiwanie, co do udzielania porad prawnych w zakresie możliwego naruszania praw podstawowych przez działalność komercyjną, zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak i małych przedsiębiorstw. Zasady wzorcowe przyjęte przez IBA zostały rekomendowane adwokaturom do rozpowszechnienia i implementacji. W przerwie lunchowej odbyło się niezwykle interesujące spotkanie z prof. Cherifem Bassiouni, jednym z największych autorytetów międzynarodowego prawa karnego, eksperta w zakresie praw człowieka i prawa humanitarnego, zaangażowanego w największe światowe procesy pokojowe, w tym w wyjaśnianie sprawy więzień w Guantanamo. Spotkanie dotyczyło kwestii zaangażowania Rosji w przejęcia terytorialne na Ukrainie. Dzień drugi koncentrował się na zagadnieniach kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i cięciach budżetowych we wszystkich krajach, na finansowanie pomocy prawnej z urzędu (niezależnie od różnych modeli wewnętrznych zjawisko ma charakter powszechny). Równie ważnym tematem była działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w najbliższym czasie podejmie sprawy przestępstwa zniszczenia środowiska (rabunkowa gospodarka koncernów) oraz międzynarodowe przestępstwa korporacyjne. W ramach posiedzenia BIC analizowane były problemy uzależnień adwokatów (wysoki poziom stresu, sex, narkotyki) oraz wpływu na ich praktyki zawodowe. BIC analizował jak poszczególne adwokatury reagują na występujące problemy. Kolejnym ważnym tematem konferencji była analiza globalnego zakresu zmian w etyce zarówno zawodowej, jak i powszechnej. Dominique Borde analizował w jaki sposób można wspomagać prawników w nadążaniu za przestrzeganiem dynamicznie zmieniającego się prawa. Wyzwania etyczne zostały ujęte w ?International Principles on Conduct for the Legal Profession? ? (są przedmiotem opracowania). Omawiane były także problem wynikające z zaangażowania prawników w pranie brudnych pieniędzy. Zwrócono uwagę na formy powiązań adwokatów i biznesmenów oraz wyzwania jakie stają przed organizacjami samorządowymi i władzami publicznymi w związku z tym zjawiskiem. Omawiano szereg elementarnych kwestii, które winny być co najmniej ściśle monitorowane, a w zakresie przestępczości i korupcji oraz używanych metod i środków. Równie istotne były tematy dotyczące zmian w strukturze nadzoru nad bankami i instytucjami finansowymi oraz konsekwencjami, jakie są generowane dla prawników. Sekretarz IBA Mark Elis zwrócił uwagę na ograniczenia niezależności prawników przyjmujące wyrafinowaną postać; konieczność zaangażowania prawników w obronę praw podstawowych nade wszystko w działalności biznesowej dużych korporacji; konieczność umiędzynarodowienia zasad podstawowych adwokatur z uwagi na fakt, iż dynamicznie zmieniające się formy świadczenia usług prawnych oraz następująca deregulacja zawodowa w części państw, podważają istnienie i obowiązywanie zasad, które jeszcze niedawno uważane były za fundamenty. Dla prawników posiadających praktykę międzynarodową szczególnie ważnym był blok seminariów poświęconych wejściu w życie traktatu dotyczącego skuteczności ?wyboru sądu dla sporu?. Równolegle jednak odbywała się przez cały czas konferencji debata (kilkanaście sesji) na temat metod alternatywnego rozwiązywania sporów ? mediacji i wyzwań w arbitrażu, z uwagi na wzrastające koszty oraz niezbędny udział ekspertów. Najlepszym podsumowanie wydaje się być w tym zakresie hasło – prawnicy mogą wykonywać zawód bez sądu? BIC podjął natomiast analizę modeli edukacji prawniczej w państwach członkowskich IBA, a to z uwagi na zmieniające się wymagania rynku usług prawniczych i praktyczna niemożność ?uczenia? wszystkiego. Panele środowe i czwartkowe, w które zaangażowana była BIC, poświęcone były elementom kształcenia i specjalizacji prawników w czasach kryzysu, w szczególności w obszarze nowego podejścia do praw podstawowych, które nie mogą być już traktowane jako element specjalizacji, ale konieczność w praktyce każdego prawnika. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony sposobom ustalania charakterów i cech osobowych, jako wskazań lub przeciwskazań dla wykonywania zawodu: ?Charakter machination ? 140 intangible characters can have tangible professional consequences testing the very character, integrity and independence of the legal profession?. Poruszał on także kwestie rozeznania deontologicznego adwokatów, którzy dokonują wszelakiego rodzaju odsłon własnych w internecie. Dzień ostatni konferencji poświęcony był sympozjum Rule of law ? Independence of the judicary. Konferencja zakończona była uroczystym przyjęciem. Warto także podkreślić, że obok paneli dla organizacji adwokatur członków IBA organizowane są sesje tematyczne i panele eksperckie w poszczególnych obszarach prawa o głębokim poziomie specjalizacji. Ich uczestnikami są adwokaci prowadzący praktykę indywidualną, jak i zrzeszeni w duże struktury podmiotowe. Warto podkreślić, że biorą w nich udział także polscy adwokaci.
Opracowała oadw. dr Małgorzata Kożuch

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …