Strona główna / Aktualności / Szykanowanie chorych dzieci

Szykanowanie chorych dzieci

W przedszkolach publicznych nie chcą przyjmować dzieci przewlekle chorych. RPO wystąpił do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie przypadków odmawiania przyjęcia do przedszkoli publicznych dzieci przewlekle chorych. Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informacje, z których wynika, iż istnieje problem przyjmowania do przedszkoli publicznych dzieci przewlekle chorych. Odmowę przyjęcia chorego dziecka uzasadnia się brakiem wykwalifikowanego personelu oraz obawą o odpowiedzialność, jaka wiąże się z opieką nad chorym dzieckiem i podawaniem leków. Opisany problem jest przedmiotem prac specjalnego Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 r. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących działań podjętych przez Zespół, mających na celu wyeliminowanie przypadków dyskryminacji dzieci przewlekle chorych na cukrzycę w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych.
XXX
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania (30.03.2011 r.) przedstawiła informację o zadaniach realizowanych przez Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Wobec napływających do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania licznych interwencji rodziców dzieci przewlekle chorych dotyczących problemów związanych z odmową przyjmowania tych dzieci do szkół i przedszkoli, Zespół zajął się analizą zasygnalizowanych problemów, a także kwestią odpowiedzialności pracowników placówek oświatowych w zakresie udzielania dziecku pomocy przedmedycznej. Przepisy prawa nie wykluczają możliwości uczęszczania do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przyjęcie uwarunkowane jest jednak możliwością zapewnienia dziecku, stosownie do rodzaju schorzenia, właściwych warunków pobytu. Rezultatem prac Zespołu jest wypracowanie zakresu informacji, jakie powinny się znaleźć w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia dziecka przed przyjęciem do placówki oświatowo-wychowawczej w przypadku zdiagnozowanej i leczonej u niego choroby przewlekłej. Jednym z rezultatów prac Zespołu są także publikacje pod wspólnym tytułem „One są wśród nas”, przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania. Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …