Ładowarki emu.energy

Tajne jest nie do odtajnienia

NSA oddalił skargę HFPC na decyzję o zobowiązaniu do powrotu wydaną na podstawie przepisów antyterrorystycznych

Sprawa dotyczyła decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązaniu do powrotu obywatela Algierii, będącego małżonkiem obywatelki polskiej. Decyzja została wydana w oparciu o niejawne materiały, na podstawie których stwierdzono, że stanowi on zagrożenie terrorystyczne.

W skardze wskazano, że odmowa wglądu w akta sprawy oraz ograniczenie uzasadnienia decyzji spowodowały, że cudzoziemiec nie miał żadnej możliwości poznania podstaw, dla których wydano wobec niego decyzję. Taka sytuacja, zdaniem HFPC, narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz prawo UE, zwłaszcza art. 47 Karty Praw Podstawowych UE i jego interpretację wyrażoną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-300/11. W wyroku tym TSUE stwierdził, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze względami bezpieczeństwa, można utajnić akta sprawy, jednak osoba powinna być poinformowana o zasadniczych względach, dla których została ona uznana za zagrażającą bezpieczeństwu.

W ustnym motywach wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na wyrok ETPC w sprawie Regner p. Czechom stwierdził, że sytuacja, w której sąd administracyjny zapoznaje się i ocenia całość materiałów sprawy, w tym także materiały niejawne, powoduje, że wszelkie prawa proceduralne cudzoziemca są zapewnione.

NSA oddalił również wniosek o zadanie pytania prejudycjalnego, w którym TSUE odpowiedziałby na pytanie, czy przepisy prawa UE zezwalają na takie ograniczenie, jakie ma miejsce w prawie polskim.

„Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w sprawach migracyjnych, gdzie wchodzą w grę względy bezpieczeństwa, jest jednolite. Wydaje się, że obecnie tylko wyrok sądu międzynarodowego może ostatecznie stwierdzić, czy przepisy prawa krajowego są zgodne ze standardem Karty Praw Podstawowych UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – powiedział r.pr. Jacek Białas – prawnik HFPC.

We wrześniu 2018 HFPC złożyła skargę do Komisji Europejskiej w sprawie przepisów przewidujących tajne materiały w sprawach cudzoziemskich.

Sprawdź także

Sąd musi pouczyć obywateli

Polska przegrywa kolejny proces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo sądy nie udzielają odpowiednich pouczeń …