Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tajność danych pełnomocnika

Tajność danych pełnomocnika

Dane osoby wykonującej zawód zaufania publicznego podlegają ochronie prawnej, a w postępowaniu podatkowym przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć jedynie strony tego postępowania a nie pełnomocnika strony ? podkreśla minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Minister sprawiedliwości skierował pismo do
ministra finansów Mateusza Szczurka z prośbą o wyjaśnienie sprawy, z którą zwrócił się do niego adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Chodzi o praktyki organów podatkowych, polegające na gromadzeniu danych osobowych pełnomocników stron w aktach prowadzonego przez nie postępowania. Minister Grabarczyk zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym przez prezesa NRA. ?Zważywszy na szczególną rolę profesjonalnych pełnomocników, przysługującą im niezależność (art. 1 ust. 3 Prawa o adwokaturze) i obowiązującą ich tajemnicę zawodową (art. 6 Prawa o adwokaturze), sygnalizowana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej praktyka organów podatkowych, polegająca na gromadzeniu danych osobowych pełnomocników stron w aktach prowadzonego postępowania, jest nie tylko niezgodna z obowiązującym prawem, ale zagraża prawidłowemu wypełnianiu zadań ustawowych przedstawicieli adwokatury, przez stwarzanie dodatkowych barier w swobodnym wykonywaniu przez nich funkcji procesowych oraz swoistej presji utrudniającej osiągnięcie niezbędnej niezależności.
Z całą mocą należy podkreślić, że swoboda wykonywania zawodu zaufania publicznego, związanego z reprezentowaniem interesu strony w jakimkolwiek postępowaniu, nie może być w żaden sposób krępowana przez organy prowadzące to postępowanie, jeżeli zachowanie pełnomocnika nie narusza prawa. Stwarza to bowiem wrażenie wywierania bezprawnego wpływu na decyzje procesowe danego pełnomocnika, nawet na niekorzyść reprezentowanej przez niego strony. Ze względu na doniosłość problemu, przedstawionego w wystąpieniu Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, będę wdzięczny Panu Ministrowi za wnikliwe zbadanie sygnalizowanej praktyki organów podatkowych i poinformowanie o dokonanych w tym przedmiocie ustaleniach oraz podjętych działaniach? ? czytamy w wystąpieniu ministra Grabarczyka.
Źródło:adwokatura.pl

Sprawdź także

P.Juszczyszyn chce orzekać

Prawie 200 sędziów wszystkich sądów okręgowych w Polsce będzie musiało zająć stanowisko w sprawie sędziego …