Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Terapia kulturą dla osadzonych

Terapia kulturą dla osadzonych

W ramach procesu resocjalizacji na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu funkcjonuje bogata oferta zajęć kulturalno-oświatowych oparta na wychowawczym wykorzystaniu kultury i sportu. Czas wolny skazanych wypełniają zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, mające przyczynić się do podniesienia kultury i umożliwić orientację w wydarzeniach dziejących się na wolności oraz pozwolić na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego. W działalności kulturalno-oświatowej przede wszystkim kieruje nami pasja i determinacja.
Naszym przedsięwzięciom towarzyszą jasno określone cele: rzetelnie resocjalizować, stosując nowatorskie formy przekazu, otwierać szerokie perspektywy na poznawanie twórczej resocjalizacji, edukować poprzez pracę, sztukę, czerpać z dorobku kultury i kulturę współtworzyć, kształcić umiejętności społeczne, odkrywać nowe możliwości i rozbudzać entuzjazm do zdobywania wiedzy i aktywnego uczestnictwa podczas kary pozbawienia wolności. Realizowany program zajęć kulturalno-oświatowych oparty jest na modelu korekcyjnym, sportowym oraz artystycznym z wykorzystaniem różnych form oddziaływań. Wchodzące w zakres zajęć kulturalno-oświatowych programy readaptacji społecznej są formą oddziaływania na rożne sfery funkcjonowania osadzonych celem ich lepszego uspołecznienia, zarówno w warunkach penitencjarnych, jak i pozawięziennych.
Programy mają charakter ciągły, ich intensywność i sekwencja zależna jest od tematyki zajęć oraz predyspozycji psychofizycznych osadzonych. W ramach zajęć sportowych osadzeni mają możliwość korzystania z sali sportowej oraz boiska przy ul. Solnej w Poznaniu. Skazani uczestniczą ponadto w ogólnopolskich zawodach biegowych, turniejach piłkarskich oraz rajdach rowerowych. Dzięki prężnej działalności warsztatów arteterapii zrealizowano wystawy prac plastycznych osadzonych, m.in. w Galerii ?Dom Trzeźwości?, w Centrum Kultury Zamek, w Teatrze ósmego Dnia, UAM w Poznaniu. Po raz kolejny prace zostały także wystawione w czasie Pleneru Mienia – Art w Mieni k. Warszawy organizowanego przez Fundację Sławek. Celem nadrzędnym programu jest wypełnienie czasu spędzanego w warunkach izolacji oraz zapoznanie osadzonych z trendami sztuki, technikami plastycznymi, uwrażliwianie na piękno. Poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz dobór treści, obejmuje wszystkie sfery aktywności: poznawczą, emocjonalną, społeczną i motoryczną. W konsekwencji program prowadzi do wszechstronnego rozwoju artystycznego osoby pozbawionej wolności, z uwzględnieniem jej potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, moralnych i estetycznych; daje możliwość współpracy w grupie, podniesienia poczucia własnych kompetencji poprzez pomoc uczestnikom i umiejętność uczenia innych.
Ponadto Areszt Śledczy w Poznaniu bierze udział w imprezach charytatywnych organizowanych przez niezależne organizacje m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, stowarzyszenia i fundacje, szkoły podstawowe oraz świetlice socjoterapeutyczne. W celu zapewnienia osadzonym dostępu do informacji, w jednostce funkcjonują wewnętrzne kanały studia telewizyjnego oraz radiowęzeł. W jednostce, w ramach programu resocjalizacji działa również zespół muzyczny ?MILL STREET ONE?. Skład zespołu stanowią osadzeni oraz funkcjonariusze.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym naszymi partnerami poznańskie instytucje nauki i kultury, stowarzyszenia oraz inne ważne organizacje miejskie. Są to m.in.: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Teatr ósmego Dnia w Poznaniu, Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, Stowarzyszenie Szkoła ? Barki? im. H. Ch. Kofoeda – CIS w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Stowarzyszenie DOM TRZEŹWOŚCI w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka W Poznaniu, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Magdaleny w Poznaniu, Fundacja Sławek w Warszawie, Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Współpraca ma charakter ciągły, a jej intensywność i sekwencja zależna jest od tematyki realizowanego programu oraz predyspozycji psychofizycznych osadzonych. Owe porozumienia są dowodem na to, jak ważne miejsce zajmuje społeczeństwo w procesie resocjalizacji.
I OGóLNOPOLSKI KONKURS WIĘZIENNEJ TWóRCZOŚCI TEATRALNEJ 9 – 12.04.2014 Inspiracją konkursu była współpraca z Teatrem ósmego Dnia podczas Festiwalu Malta w 2011 roku. Areszt Śledczy w Poznaniu z „ósemkami” współpracuje od 2010 roku – wówczas w działalność zaangażowali się osadzeni z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu, którzy wyrazili chęć udziału w spektaklu „Osadzeni-Młyńska 1”. Do konkursu przystąpiło 7 więziennych grup teatralnych. Gościnnie wystąpiła także grupa teatralna o nazwie ?Krajobrazy życia? z Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. Ideą konkursu było zaprezentowanie spektakli poza murami więzienia, na deskach poznańskich teatrów. W bieżącym roku Areszt Śledczy w Poznaniu w dniach 13 ? 17.04.2015 r. organizuje II Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Do udziału zgłosiło się 11 grup teatralnych. Natomiast współpracę zadeklarowali: Teatr ósmego Dnia, Teatr Polski, Teatr Nowy oraz Centrum Kultury Zamek.
Tekst: mjr Krzysztof Florczak, kpt. Małgorzata Tyrakowska, ppor. Anna Michalik, ppor. Sebastian Drela, szer. Damian Zieniuk, por. Łukasz Piotrowski

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …