Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Termin do odszkodowań za krótki

Termin do odszkodowań za krótki

Profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym pozbawieniem wolności. RPO zaskarża przepis art. 555 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ….
…zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawo do odszkodowania, jako prawo majątkowe, podlega ochronie konstytucyjnej, a jego ograniczenia nie mogą prowadzić do naruszenia zasady równej ochrony praw majątkowych.
W ocenie Rzecznika zaskarżone unormowanie jest sprzeczne z Konstytucją RP, ponieważ nie zapewnia równej ochrony majątkowego prawa jednostki do odszkodowania za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Rzecznik podkreśla w uzasadnieniu wniosku, że brak jest jakiegokolwiek funkcjonalnego związku pomiędzy naturą oraz celem społeczno – gospodarczym roszczenia o wynagrodzenie szkody spowodowanej bezprawnym pozbawieniem wolności a krótkim, rocznym terminem przedawnienia. Termin ten należy określić jako niewłaściwie „wyważony”: należy do najkrótszych spośród istniejących w obrocie prawnym terminów przedawnienia roszczeń deliktowych, a jednocześnie brak jest istotnych racji dla tej „regulacji szczegółowej”.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …