Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / To nie jest kraj dla starych ludzi

To nie jest kraj dla starych ludzi

Poniżej publikujemy pismo, które wystosowała prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich skierowane do Władysława Kosiniaka-Kamysza ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pani profesor idealnie wkomponowała się w ideę Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, który w przeciwieństwie do rządu zatroszczył się o polskich seniorów chcąc im pomóc godnie żyć.Szanowny Panie Ministrze,
Pragnę serdecznie podziękować Panu Ministrowi za udział w spotkaniu poświęconym prezentacji publikacji ?Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje odebrałam jako oznakę osobistego zaangażowania na rzecz włączenia społecznego osób starszych, za co również bardzo dziękuję. Przyglądając się podjętym przez Pana Ministra działaniom, mającym na celu przygotowanie całościowej polityki względem starzejącego się społeczeństwa do września 2013 r., chciałabym zwrócić uwagę na pewne szczególne kwestie. W pierwszej kolejności chciałabym podkreślić wagę określenia zasad oraz wartości, jakimi winny kierować się podmioty polityki społecznej. Kluczowe jest również przyjęcie wyraźnych celów, które powinny być przez nie realizowane. Wcześniejsze opracowania przygotowywane w kierowanym przez Pana resorcie Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych – realizacja Madryckiego planu działania na rzecz osób starszych oraz Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce przedstawiały zbiór różnorodnych projektów, nie miały natomiast charakteru programowego. Istnieje potrzeba, aby zaplanowany komponent systemowy, o którym mowa w Programie Rządowym na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) 2012 – 2013, stanowił dokument o charakterze stricte strategicznym.
Doceniam aspekt wielopokoleniowy wpisany w wymieniony Rządowy Program, określany jako zalążek dla działań systemowych prowadzonych w Ministerstwie. Wydaje się jednak, że powinien on zostać uwypuklony już w samej nazwie planowanego dokumentu. Określenie polityka senioralna, często pojawiające się na licznych konferencjach poświęconych temu tematowi, zawęża myślenie strategiczne jedynie do działań ukierunkowanych dla grupy osób, które już osiągnęły określony wiek. Należałoby rozważyć nazwę planowanego dokumentu, która nie przyczyniałaby się do segregacji grup społecznych, ale wskazywałaby na politykę względem całego społeczeństwa i tym samym wzmacniała solidarność międzypokoleniową. Niezwykle istotny postulat, który wiąże się z powyższym, odnosi się do wpisania perspektywy starzejącego się społeczeństwa do wszystkich dokumentów realizujących zadania polityki państwa. Zarówno na poziomie rządowym, jak i na szczeblu regionalnym i lokalnym. Być może tego rodzaju postanowienia powinno zostać ujęte jako jeden z priorytetów w przygotowywanym dokumencie.
Szerokie spektrum przykładowych obszarów oddziaływania przedstawione zostało w przekazanej Panu Ministrowi monografii ?Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”. Zebrane artykuły dostarczają argumentów przemawiających za głęboko interdyscyplinarnym podejściem do wyzwania, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Priorytety dokumentu, a w konsekwencji działania państwa, powinny uwzględnić również poważne zmiany systemowe. W tym miejscu chciałabym podkreślić znaczenie postulatu odnoszącego się do wzmocnienia opieki geriatrycznej w Polsce, w tym poprzez integrację działań służby zdrowia oraz opieki społecznej. Dobra kondycja zdrowotna osób w podeszłym wieku jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w życiu społecznym.
Będę wdzięczna za odniesienie się do wyżej wymienionych zagadnień. Uprzejmie proszę również o udostępnienie harmonogramu prac nad dokumentem dotyczącym polityki względem starzejącego się społeczeństwa. Szczególnie interesujące jest dla mnie, na którym ich etapie przewidziane zostały konsultacje społeczne i jaki czas przeznaczono dla partnerów społecznych na nadsyłanie uwag.
Ważne doświadczenie związane z przygotowaniem Rządowego Programu ASOS 2012-1013 wskazuje, że termin ich nadsyłania nie powinien być krótszy niż trzy tygodnie. Pragnę docenić, że w procesie przygotowań Rządowego Programu ASOS zostało uwzględnionych wiele uwag organizacji pozarządowych zarówno do meritum Programu jak i do sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych. Niestety, niektóre ważne postulaty nie znalazły jednak odzwierciedlenia w regulaminie Programu. Wymienię jako przykład prośbę o uwzględnienie dodatkowego tygodnia w procedurze konkursowej na ewentualne uzupełnienie braków formalnych ze strony organizacji pozarządowych. Taka możliwość stanowiłaby istotne ułatwienie dla małych seniorskich organizacji pozarządowych. Rozumiem, że powodem pominięcia takiego rozwiązania była presja czasu związana z uruchomieniem Programu. Jednakże trzeba mieć świadomość, że brak takiej możliwości, stanowiący barierę dla słabszych oferentów, może stanowić rodzaj dyskryminacji pośredniej, kiedy pozornie neutralne kryterium powoduje, że warunki stają się niekorzystne dla danej osoby ze względu na jej cechę jaką jest wiek i związane z nim możliwe ograniczenia poznawcze. Będę wdzięczna za ustosunkowanie się do wymienionego problemu oraz za informację, czy w kolejnych edycjach Programu opisana prośba zostanie uwzględniona. Warto zaznaczyć, że wzmacnianie kultury konsultacji społecznych oraz dbałość o jakość debaty publicznej leży po stronie organów administracji państwowej.
Do naszych wspólnych sukcesów zaliczam fakt, że dyskusję nad zawartymi w monografii rekomendacjami oglądało 10 tysięcy internautów. Pozwala to mieć nadzieję na przybliżenie szerszej publiczności kwestii związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Bardzo liczę na kontynuację dobrej współpracy w tym zakresie. Wraz z dobiegającym końca Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej proszę przyjąć wyrazy uznania dla podjętych inicjatyw na rzecz włączenia społecznego osób starszych. Powstanie osobnego departamentu, dedykowanego tej tematyce, poszerza możliwości resortu. Dlatego życzę determinacji oraz sukcesów w dalszych, niezwykle pilnych i potrzebnych, działaniach na tym polu.
Łączę pozdrowienia /-/ Irena Lipowicz

Sprawdź także

Posprzątać po Ziobrze

Na zamówienie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”  w dniach 27-29.10.2023 r. przeprowadzono sondaż na próbie …