Finansowanie pomostowe

Trwa digitalizacja akt

Projekt ten to ogromny postęp i udogodnienie dla prokuratorów i stron postępowania przygotowawczego, przyspieszający postępowania i zwiększający ich efektywność. W latach 2013 -2015 Prokuratura Generalna zintensyfikowała działania mające na celu informatyzację powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Aktualnieutrzymywane są i wdrażane projekty informatyczne finansowane ze środków europejskich mające na celu wsparcie informatyczne prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze oraz automatyzację procesów zarządzania informacją w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym między innymi System Digitalizacji Akt (SDA)- powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet otwierając w dniu 10 grudnia 2015 r. konferencję Prokuratury Generalnej podsumowującej projekt ?Wdrożenie systemu digitalizacji akt postepowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury? .
W konferencji uczestniczyli m.in. liczni prokuratorzy, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a także funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Więziennej.
Dnia 8 stycznia 2013 r. Prokuratura Generalna podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie Porozumienie o dofinansowanie projektu ?Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury?. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne ? budowa elektronicznej administracji. Celem projektu jest wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, utworzenie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lokalnych systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zdigitalizowanych akt. Dodatkowo system digitalizacji akt umożliwia zwiększenie efektywności funkcjonowania struktur organizacyjnych prokuratury poprzez stworzenie mechanizmu udostępniania akt w postaci cyfrowej obywatelom uprawnionym do uzyskania dostępu do akt postępowania oraz stworzenie mechanizmu wymiany danych z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu została zakupiona infrastruktura informatyczna oraz oprogramowanie aplikacyjne, służące przeprowadzaniu procesu digitalizacji akt, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez pracowników prokuratury oraz ich udostępnianiu odbiorcom ostatecznym projektu. Beneficjentem projektu jest Prokuratura Generalna wraz z operatorami, którymi są powszechne jednostki organizacyjne prokuratury na poziomie prokuratur apelacyjnych i okręgowych (łącznie: 57 jednostek). Projekt adresowany jest do następującej grupy odbiorców: Obywatele – strony postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuraturę, w tym pokrzywdzeni, pełnomocnicy, obrońcy, podejrzani. Inne organy administracji publicznej – Sądy, Policja, Służba Więzienna i pozostałe organy współpracujące z prokuraturą na etapie postępowań przygotowawczych. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury – Prokuratura Generalna, prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe. Realizacja projektu spowoduje powstanie korzyści społeczno-ekonomicznych jak np.: oszczędność czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do akt postępowania przygotowawczego, oszczędność kosztów, związanych z uzyskiwaniem kserokopii i odpisów papierowych akt postępowania przygotowawczego, oszczędność w zakresie funkcjonowania organów administracji, współdziałających z prokuraturą w realizacji czynności postępowania przygotowawczego, zwiększenie efektywności funkcjonowania aparatu administracyjnego prokuratury, poprzez możliwość relokacji uzyskanych oszczędności w zakresie czasu pracy na realizację innych zadań. Projekt SDA swoim zakresem podmiotowym obejmuje prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania przygotowawcze z prokuratur okręgowych i apelacyjnych oraz prokuratorów występujących przed sądami z prokuratur apelacyjnych (Wydziały Sądowe). Od chwili wdrożenia systemu tj. 30 kwietnia 2015r. do 31 października 2015r. 2015r. jednostki objęte projektem zdigitalizowały 12 749 tomów akt (!). Zarejestrowano również 611 użytkowników systemu SDA z prokuratur okręgowych i apelacyjnych.
W ramach projektu SDA zrealizowano następujące zadania: zakup i dostawę 1718 zestawów komputerowych, 114 serwerów, 114 skanerów, Zakup i dostawa 1258 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Komputery są przeznaczone do wykorzystywania akt z prowadzonych postępowań w wersji zdigitalizowanej i dedykowane dla prokuratorów w wydziałów śledczych oraz prokuratorów występujących na rozprawach przez sądami powszechnymi, Dostawa 1258 licencji oprogramowania transkrypcji mowy na tekst wspierającego prokuratorów w prowadzeniu postępowań, Zakup infrastruktury oraz rozbudowa przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej systemu digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w tym m.in. dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz oprogramowania do wirtualizacji wraz z wdrożeniem, Zakup urządzeń aktywnych sieci oraz rozbudowa systemu backupu danych we wskazanych lokalizacjach objętych wdrożeniem systemu SDA pełniących rolę centrum przetwarzania danych na obszarze danej apelacji. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Prokuratura Generalna złożyła wniosek o dofinasowanie projektu Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA), obejmującego wszystkie prokuratury rejonowe. Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …