Szefowa UE o praworządności

Ursula von der Leyen w liście do Jaen-Claude Wiwinius, Prezesa Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Jose Igreja Matos, Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, Kees Sterk, Prezesa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Europejska Sieć Rad Sądownictwa, odnosi się do kwestii promowania i utrzymania praworządności w Europie.

Dziękujemy za list podkreślający kwestie związane z praworządnością i za Państwa ważny wkład w promowanie i utrzymanie praworządności w Europie.

Jak stwierdziłam i zobowiązałam się w moich wytycznych politycznych, nie może być kompromisu, kiedy chodzi o obronę naszych podstawowych wartości. Wzmocnienie praworządności jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich instytucji UE i wszystkich państw członkowskich UE. Ta zasada nieustannie reguluje prace Komisji.

Jak wiadomo, w dniu 10 października 2019 r. Komisja postanowiła skierować sprawę Polski do Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającego z nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów biorąc pod uwagę, że ten reżim podważa niezależność sądów poprzez likwidowanie niezbędnych gwarancji ochrony polskich sędziów przed kontrolą polityczną. W dniu 14 stycznia 2020 r. Kolegium dokonało podsumowania ówczesnych wydarzeń, w tym orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie nowej izby dyscyplinarnej wydanego w następstwie orzeczenia prejudycjalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2019 r. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymagań prawa UE dotyczących niezawisłości sądów, a zatem nie jest sądem niezawisłym w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Pomimo tych orzeczeń Izba Dyscyplinarna nadal działała, stwarzając ryzyko nieodwracalnej szkody dla polskich sędziów. Z tego powodu Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych w stosunku do Polski, nakazując jej zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał Sprawiedliwości zastosował te środki w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Jaen-Claude Wiwinius, Prezes Sieci Prezesów Sądów Najwyższych

Jose Igreja Matos, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów,

Kees Sterk, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Europejska Sieć Rad Sądownictwa – adres)

Jeśli chodzi o nową ustawę o sądownictwie, która weszła w życie 14 lutego, przepisy te budzą obawy dotyczące niezawisłości sądów i zgodności z prawem UE. Po dokładnej ocenie tych przepisów Komisja postanowiła wysłać do Polski w dniu 29 kwietnia 2020 r. formalne wezwanie do usunięcia uchybienia.

Komisja będzie nadal uważnie śledzić rozwój sytuacji w Polsce i pozostaje silnie zaangażowana w przestrzeganie prawa i wartości UE w interesie obywateli Polski i reszty Unii Europejskiej. Ponadto Komisja jest gotowa podjąć konstruktywny dialog z polskimi władzami w celu rozwiązania omawianych problemów. Powierzyłam wiceprzewodniczącemu Jourovä i komisarzowi Reyndersowi działania w obronie praworządności i wiem, że już się z nimi kontaktowaliście.

Jak Państwo wiedzą, Komisja pracuje obecnie nad przygotowaniem pierwszego rocznego sprawozdania na temat praworządności, w ścisłej współpracy z organami krajowymi, instytucjami UE i zainteresowanymi stronami. Raport ten ma na celu zapewnienie przejrzystości, umożliwienie wczesnego wykrycia potencjalnych problemów i zaoferowanie wsparcia w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z praworządnością na wczesnym etapie. Dziękuję za bliską współpracę z Komisją w dziedzinie praworządności, a zwłaszcza w odniesieniu do niezawisłości sądów. Doceniam Waszą rolę i liczę na Wasze ciągłe wsparcie w tym zakresie.

Z poważaniem

Ursula von der Leyen

Sprawdź także

Wciąż przegrywamy w ETPC

Na łamach portalu monitorkonstytucyjny.ue można zapoznać ze sprawami rozpatrywanymi przez ETPC w Strasburgu przeciwko Polsce …