Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Uchwały pozańskich sędziów

Uchwały pozańskich sędziów

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań ministra sprawiedliwości przejawiających sięarbitralnym odwoływaniem w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, w tym wobec odwołania w dniu 8.01.2018 r. Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Przekazywanie opinii publicznej wybiórczych danych statystycznych prowadzi do nieprawdziwych wniosków co do pracy sądów kierowanych przez odwołanych prezesów lub bezpodstawnego obarczania odwołanych prezesów i wiceprezesów sądów odpowiedzialnością za pogorszenie się wyników statystycznych kierowanych przez nich sądów. Wywołuje to efekt równy manipulacji mającej na celu przedstawienie niekorzystnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości, z pominięciem rzetelnej informacji o przyczynach spadku efektywności pracy sądów. Forma komunikowania tych decyzji odwoływanym osobom, jak i treść informacji publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowią przejaw lekceważenia osób pełniących odpowiedzialne funkcje prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, jak i całej władzy sądowniczej oraz godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości i mogą godzić w dobra osobiste poszczególnych sędziów. Tego rodzaju praktyki są niezgodne z dobrymi obyczajami, zaprzeczają regułom demokratycznego państwa prawa, godzą w zasadę jawności życia publicznego oraz transparentności podejmowanych decyzji personalnych.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wskazuje, że powołanie nowych Prezesów Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu było arbitralną decyzją Ministra Sprawiedliwości, podjętą bez wcześniejszej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim, bez poszanowania głosu tego środowiska i bez zachowania dobrych praktyk postępowania na drodze służbowej. Nastąpiło także z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości obowiązku przedstawienia nowopowołanych prezesów zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 25 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062). Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera stanowisko przyjęte w uchwałach Zebrań Sędziów Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 29.01.2018 r. oraz Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmian kadrowych w tych sądach.
Uchwala nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udziału sędziów w działaniach zmieniających polski wymiar sprawiedliwości.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podziela stanowisko wyrażone przez Krajową Radę Sądownictwa dnia 11 stycznia 2018 r., Nr WO 401-1/18, w sprawie wyboru sędziów – członków Rady przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ocenę, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborach do Rady według zasad określonych ustawą z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, wobec istotnych zastrzeżeń prawnych co do zgodności przyjętego rozwiązania z Konstytucją. O niezgodności tych przepisów z międzynarodowymi standardami ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów świadczą wystąpienia Komisji Weneckiej Rady Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz organizacji pozarządowych. Opinię o niekonstytucyjności tych przepisów wyraziły Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz liczni przedstawiciele polskiej nauki prawa. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża także aprobatę dla stanowiska przyjętego w liście otwartym Zarządu SSP ?Iustitia? do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, których ma wybrać Sejm, w którym apelowano o ponowne rozważenie decyzji o kandydowaniu oraz dla stanowiska przyjętego w apelu Zarządu SSP ?Iustitia? z 28.08.2017 r. o nie przyjmowanie stanowisk prezesów sądów po prezesach odwołanych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Uchwala nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie akcji informacyjnej w sądach powszechnych Okręgu Poznańskiego.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu dołącza się do apelu sędziów z okręgu krakowskiego zawartego w uchwale z dnia 4.12.2017 r. Wyrażając poparcie dla treści tego apelu Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu zwraca się do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Prezesów Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Dyrektorów tych Sądów o umożliwienie rozpowszechnienia tego apelu poprzez rozwieszenie na okres trzech miesięcy, na terenie budynków sądowych, plakatów z wydrukowanym fragmentem uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017
Uchwala nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przepisów dotyczących sprawowania urzędu sędziego przez kobietę, która ukończyła 60 lat. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podziela oczywiście zasadne krytyczne uwagi środowiska sędziowskiego wobec rozwiązania wprowadzonego ustawą z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które nakłada na każdą kobietę sędziego ustawowy obowiązek przejścia w stan spoczynku z ukończeniem 60 lat, gdy taki obowiązek został nałożony na mężczyznę sędziego dopiero z chwilą ukończenia 65 lat. Spowodowało to sprzeczne z Konstytucją rozróżnienie obowiązkowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, sędziów, w rzeczywistości pozbawiając kobiety sędziów uprawnienia, które w ramach ubezpieczenia społecznego zostało przyznane kobietom wykonującym inne zawody. Art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP statuuje zasadę równości wobec prawa, równego traktowania przez władze publiczne oraz zakaz dyskryminacji m.in. w życiu społecznym. Z art. 33 Konstytucji RP wynika, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa m.in. w życiu społecznym, jak również równe prawo do zatrudnienia oraz zajmowania stanowisk. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, o czym stanowi art. 60 Konstytucji RP. Art. 69 § lb ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim pozwala na dowolne i uznaniowe pozbawienie kobiety sędziego możliwości pracy do osiągnięcia takiego samego wieku, jak w przypadku mężczyzny, jest więc sprzeczny z ww. przepisami Konstytucji, a także art. 1 ust. 1 pkt a) oraz art. 2 Konwencji Nr 111 dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjętej w Genewie 25.06.1958 r, z zakazem dyskryminacji z uwagi na pleć i wiek określonym w art. 113 Kodeksu pracy oraz z zasadą równego traktowania unormowaną w art. 183a § 1-3 i art. 183b § 1 pkt 1) Kodeksu pracy. Możliwość dalszego sprawowania urzędu przez kobietę sędziego po ukończeniu 60 roku życiu została uzależniona od arbitralnej, nie podlegającej kontroli sądowej, zgody Ministra Sprawiedliwości. To rozwiązanie, obok wprowadzenia uregulowania dyskryminującego kobiety ze względu na płeć, dodatkowo łamie konstytucyjne standardy rozdziału władzy wykonawczej i sądowniczej, gdyż ustawowe upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do podejmowania arbitralnej decyzji, kto nadal będzie sprawował urząd sędziego po osiągnięciu obowiązkowego wieku emerytalnego, nie mieści się w standardach demokratycznego państwa prawnego.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu apeluje o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do zmiany wprowadzonego rozwiązania, przez przyznanie kobietom sędziom uprawnienia do przejścia w stan spoczynku z chwilą osiągnięcia 60 lat życia, o którym, co do skorzystania z tego uprawnienia, będą decydowały wyłącznie kobiety sędziowie oraz obowiązku przejścia w stan spoczynku dopiero z chwilą osiągnięcia takiego samego wieku, jaki został wyznaczony dla sędziów mężczyzn.
Uchwała nr 5 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie praktyki podejmowania arbitralnych decyzji w przedmiocie delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w sądzie wyższym. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża zaniepokojenie podejmowanymi w ostatnim czasie przez Ministra Sprawiedliwości arbitralnymi decyzjami w przedmiocie delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w sądzie wyższym na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W przypadku sędziów delegowanych na tej podstawie do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w kilku przypadkach decyzje o nieprzedłużeniu delegacji podjęte zostały bez żadnego uzasadnienia, w stosunku do osób, których praca była oceniana pozytywnie przez bezpośrednich przełożonych oraz w toku kontroli instancyjnej. Tego rodzaju postępowanie, zwłaszcza że powiązane z delegowaniem przez Ministra Sprawiedliwości do sądu wyższego innych sędziów w miejsce odwołanych, narusza zasadę transparentności. Sędzia ma prawo poznać powody, które zadecydowały o nieprzedłużeniu delegacji, mimo braku zarzutów w stosunku do wykonywanych przez niego obowiązków sędziego delegowanego. Brak uzasadnienia takich decyzji kadrowych powoduje, że nie wiadomo – ani środowisku sędziowskiemu, ani opinii publicznej – dlaczego dane zmiany kadrowe następują. Rodzi także obawy o nadużywanie przez władzę wykonawczą, reprezentowaną przez Ministra Sprawiedliwości, jej kompetencji i wkraczanie takimi decyzjami w sferę niezależności sądów poprzez dowolne dobieranie orzeczników w sądach powszechnych.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …