Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Uchwały sędziów z Poznania

Uchwały sędziów z Poznania

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podjęło dwie uchwały, które zostały wystosowane do do władz państwowych i samorządów zawodowych prawników.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z 3 stycznia 2019 r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej procesu wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i procedury powoływania sędziów przy udziale tego organu, obsadzonego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018.3). Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera tożsame stanowisko w przedmiocie czasowego odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów wyrażone w uchwałach:

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z 22 listopada 2018 r., Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z 26 listopada 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z 3 grudnia 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Białostockiej z 3 grudnia 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej z 7 grudnia 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 12 grudnia 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z 14 grudnia 2018 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z 17 grudnia 2018 r. Jako organ samorządu sędziowskiego, wyłącznie uprawniony w świetle art. 58 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018.23 j.t.) do opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, czujemy się współodpowiedzialni za prawidłowość i legalność przeprowadzenia procedury powoływania sędziów.

Zastrzeżenia dotyczące zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej, zarówno sposobu wyboru sędziowskich członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jak i sposobu działania tego organu w dotychczas przeprowadzonych konkursach nominacyjnych, są na tyle poważne, że budzą obawy o ważność konkursów stanowiących element procedury nominacyjnej, a w konsekwencji o możliwość podważania ważności orzeczeń wydanych z udziałem sędziów powołanych w wadliwej procedurze i ich nieuznawania w Unii Europejskiej. Obowiązkiem organu samorządu sędziowskiego jest zwrócenie uwagi na istniejące zagrożenie systemowe i wstrzymanie się od udziału w procedurze nominacyjnej obarczonej tego rodzaju ryzykiem do czasu rozstrzygnięcia podnoszonych wątpliwości przez wyłącznie uprawniony do tego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taki obowiązek wynika z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, która powierza samorządowi zawodowemu pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, które zostały opublikowane w Monitorze Polskim z 2018 r. poz.283.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec przebiegu procedury opiniowania przez organ określany jako Krajowa Rada Sądownictwa kandydatów na sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu w ramach konkursu na wolne stanowiska sędziowskie, które zostały opublikowane w Monitorze Polskim z 2018 r. poz.283. W trakcie postępowania przed tym organem, którego obecny skład został wybrany z oczywistym naruszeniem art. 187 ust. 1 Konstytucji RP, w zdecydowanej większości nie były brane pod uwagę opinie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej, Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, oceny sędziów wizytatorów oraz dorobek orzeczniczy i wyniki statystyczne kandydatów. Fakt oceniania kandydatów według kryteriów pozamerytorycznych, w szczególności widoczny przy kandydaturach, które otrzymały negatywne opinie i oceny i które aktualnie zajmowane stanowiska zawdzięczają wyłącznie arbitralnym decyzjom przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ich nominatów, rodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania wyboru według klucza lojalności wobec tej władzy. Wybór większości kandydatów według klucza pozamerytorycznego i dokonana 6 grudnia 2018 r. przez organ określany jako KRS „pseudoocena” nie tylko promuje osoby nie spełniające kryteriów awansu do sądu wyższej instancji, ale krzywdzi rzetelnych i pracowitych sędziów i niesie wysokie ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu, o jakim mowa w art. 45 Konstytucji RP, art. 6 EKPC, czy art. 47 Karty Praw Podstawowych, co w połączeniu z szeregiem niekonstytucyjnych zmian w prawie doprowadzi do znaczącego obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …