Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Uchylenie tajemnicy adwokackiej

Uchylenie tajemnicy adwokackiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło 12 października uchwałę, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia adw. Jacka Kondrackiego z tajemnicy adwokackiej w sprawie tzw. afery taśmowej. Jednocześnie Prezydium NRA deklaruje gotowość udzielenia wsparcia zarówno adw. Jackowi Kondrackiemu, jak i każdemu innemu adwokatowi,
który znajdzie się w podobnej sytuacji. Uchwała jest reakcją na decyzję warszawskiego sądu, który na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi zwolnił z tajemnicy adwokackiej adw. Jacka Kondrackiego oraz r.pr. Pawła Tańskiego i Piotra Piaszczyka. Zwolnienie z tajemnicy dotyczy głośnej sprawy przeszukania dokonanego przez ABW w czerwcu 2014 r. w redakcji tygodnika „Wprost” w związku z tzw. aferą taśmową. W uchwale czytamy: „Tajemnica adwokacka i ściśle z nią związana tajemnica obrończa stanowią istotę wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego. Tajemnica adwokacka posiada charakter gwarancyjny dla dobra interesu publicznego i jest ściśle związana z konstytucyjnie chronionym prawem do obrony. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, iż art. 6 ust. 2 prawa o adwokaturze przewiduje zakaz zwalniania adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których adwokat dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Przepis ten jest normą obowiązującą organy wymiaru sprawiedliwości także w procesie karnym. Zachodząca kolizja między treścią art. 180 k.p.k. a treścią art. 6 ust. 2 prawa o adwokaturze daje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej asumpt do rozważenia możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 180 k.p.k z Konstytucją RP oraz treścią art. 6 prawa o adwokaturze w zakresie, w jakim przepis art. 180 k.p.k. dopuszcza możliwość zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej.”
(Na stronie adwokatura.pl cała uchwała Prezydium NRA)

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …