Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Układ sędziego z syndykiem

Układ sędziego z syndykiem

Sporządzono wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sławomira B. – obecnie sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Wniosek został skierowany 13 lutego 2019 roku do Sądu Apelacyjnego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie. Ma on związek ze śledztwem prowadzonym przeciwko syndykowi podejrzanemu o udzielanie sędziemu korzyści majątkowych w zamian za przychylność i podejmowanie korzystnych decyzji procesowych dla tego syndyka oraz osób z nim związanych, w związku z prowadzonymi przez sędziego postępowaniami upadłościowymi.

W toku postępowania prokuratura zebrała obszerny materiał dowodowy świadczący o tym, że Sławomir B., sędzia wykonujący w przeszłości obowiązki sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie, żądał oraz przyjmował korzyści majątkowe od ustalonego syndyka, czym dopuścił się popełnienia przestępstw z art. 228 § 1 oraz § 4 kodeksu karnego.

Są to przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 oraz do 10 lat. W realiach niniejszej sprawy, sędziemu realnie grozi wymierzenie surowej, bezwzględnej kary pozbawienia wolności. W toku śledztwa ustalono również okoliczności wskazujące na uzasadnioną obawę matactwa ze strony sędziego

Wniosek o zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania ma więc na celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym
Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania wskazuje, że doszło do szeregu zdarzeń, z udziałem sędziego Sławomira B., wyczerpujących znamiona przestępstw korupcyjnych. Sławomir B. pełnił w tym czasie funkcję sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w IX Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Pełniąc funkcję sędziego komisarza w toku postępowań upadłościowych Sławomir B. współpracował m.in. z syndykiem. Z czasem współpraca ta przerodziła się w układ korupcyjny, w ramach którego sędzia Sławomir B. otrzymywał od niego korzyści majątkowe, w zamian za przychylność w postępowaniach upadłościowych przez niego prowadzonych.

Korzyści majątkowe m.in. w postaci pieniędzy oraz samochodów
Zgromadzone w sprawie dowody wskazują, że sędzia zażądał od syndyka korzyści majątkowej w postaci przekazania mu do bezpłatnego użytkowania samochodu osobowego, który rzeczywiści przyjął od niego do użytkowania. Ponadto sędzia przyjął od syndyka korzyść majątkową w postaci kolejnych samochodów osobowych o wartości 17.000 i ponad 22.000 złotych oraz korzyść majątkową polegającą na podjęciu pozornej współpracy z jedną z agencji wydawniczo – reklamowych w zamian za stosowne wynagrodzenie. W tym celu zawarł z agencją umowę zlecenia, na podstawie której zobowiązał się do wykonania na jej rzecz konsultacji, doradztwa w zakresie sporządzania artykułów prasowych oraz pisania tekstów do artykułów w ramach jej działalności. W świetle zabranego w sprawie materiału dowodowego Sławomir B. zdawał sobie sprawę z pozornego charakteru tej umowy oraz że stanowi ona ukrytą formę przyjęcia korzyści majątkowej. W konsekwencji, pomimo braku realizacji postanowień umowy, otrzymał on łącznie kwotę blisko 8.000 złotych tytułem wynagrodzenia.

Ustalono również, iż sędzia zażądał od syndyka korzyści majątkowej w postaci samochodu dla swojego brata i bratowej. Pojazd w postaci samochodu osobowego o wartości 22.000 złotych został przyjęty przez Sławomira B. i następnie przekazany rodzinie.
Ponadto jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, sędzia wielokrotnie żądał, a następnie przyjął od syndyka korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych.

Co więcej Sławomir B. żądał od syndyka korzyści majątkowej w postaci podjęcia przez niego działań zmierzających do zatrudnienia żony sędziego oraz jego brata. W wyniku osobistych starań podjętych przez syndyka doszło do zatrudnienia małżonki sędziego w jednym z biur doradztwa podatkowego oraz w ustalonych spółkach. Natomiast brat sędziego pomimo zaproponowanego mu stanowiska pracy nie podjął zatrudnienia.

Wydział Spraw Wewnętrznych złożył wniosek
Ustalenia poczynione w toku śledztwa wskazują, że sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sławomir B. dopuścił się ośmiu przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Zgodnie z art. 80 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego.

Jednocześnie art. 13 kodeksu postępowania karnego nakłada na prokuratora obowiązek uzyskania takiego zezwolenia. Bez tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedopuszczalne jest pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Wobec tego Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do sądu dyscyplinarnego wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego oraz o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …