Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń

Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń

18 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom, a także zwykłym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. W efekcie spadnie ryzyko przy zawieraniu wielu transakcji handlowych, a dłużnicy nie ukryją pieniędzy w zagranicznych bankach. Jak to dzała?. Załóżmy, że przedsiębiorca z Polski pozostający
w długoletnich kontaktach handlowych z przedsiębiorcą z Portugali nie otrzymuje zapłaty za dostarczony towar. Występuje zatem do sądu, uzyskuje wyrok zasadzający określoną kwotę pieniędzy, ale portugalski kontrahent, mimo wezwań, nadal nie płaci. Wówczas polski przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia ? do tego sądu, który wydał wcześniej wyrok, aby zająć rachunek dłużnika na poczet zasądzonego roszczenia i ewentualnie innych kosztów. Inny przykład. Polski konsument dokonał zakupu podczas pobytu we Francji. Towar okazał się wadliwy, a sprzedawca nie reaguje na wezwania do zwrotu pieniędzy. Wówczas konsument, nawet nie mając jeszcze orzeczenia, może wystąpić – do sądu właściwego do rozpoznania sprawy – o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia i zajęcie rachunku dłużnika (sprzedawcy) do wysokości kwoty odpowiadającej cenie zakupionego towaru, czyli przyszłego roszczenia. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się na odpowiednim formularzu, w którym trzeba wykazać m.in. zasadność żądania wydania nakazu wskazując na to, że roszczenie jest uzasadnione, a brak zabezpieczenia może w przyszłości uniemożliwić bądź poważnie utrudnić jego dochodzenie. EUROPEJSKIE ROZWIĄZANIA
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Rozwiązania zapewnią skuteczne wykonywanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym. Chodzi o procedurę, dzięki której można ? w postępowaniu transgranicznym ? dochodzić wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych od dłużników z innych krajów.
BLOKADA KONTA
Wprawdzie rozporządzenia unijne można stosować w państwach członkowskich UE bezpośrednio, jednak w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie zmian ustawowych. Bez nich prawidłowe wykonywanie w Polsce rozporządzenia nie byłoby możliwe. Nowe przepisy umożliwią wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika, niezależnie od państwa, w którym rachunek jest prowadzony. W Polsce ma to dotyczyć nie tylko rachunków bankowych, ale także prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie blokada rachunku dłużnika.
INFORMACJA O RACHUNKU
Nakaz wydany w jednym państwie UE będzie automatycznie uznawany i wykonywany w innym państwie członkowskim, bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. Wierzyciel będzie mógł uzyskać nakaz przed wszczęciem postępowania sądowego o zapłatę należnego roszczenia, a także na każdym etapie tego postępowania. Istotnym ułatwieniem dla wierzycieli będzie też możliwość uzyskiwania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na takim rachunku. Wdrożenie do polskiego prawa rozwiązań przewidzianych w unijnym rozporządzeniu ułatwi przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, a także wszystkim innym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. Zwiększy też skuteczność egzekwowania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych dotyczących transgranicznych sporów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …