Strona główna / Aktualności / Ułomni inaczej a maturalna matematyka

Ułomni inaczej a maturalna matematyka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich prośbę o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego obowiązku zdania egzaminu maturalnego z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością. Obecnie, aby zdać egzamin maturalny i uzyskać świadectwo dojrzałości niezbędnejest uzyskanie 30% punktów z egzaminu z matematyki. Spełnienie tego warunku może być nieosiągalne dla osób, które z uwagi na niepełnosprawność lub dyskalkulię doświadczają zaburzeń myślenia matematycznego. Przy czym zaburzenia te nie stanowią w rzeczywistości bariery dla podjęcia kształcenia w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z matematyką, jak np. na kierunkach filologicznych lub artystycznych. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie wprowadzają żadnych wyjątków, które mogłyby mieć zastosowanie w tych szczególnych sytuacjach.
?W naszej ocenie przepisy te nienależycie chronią prawa osób z niepełnosprawnościami w zakresie zagwarantowania im prawa do nauki i dostępu do wykształcenia jak również nie przewidują właściwych dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na konsekwencje niepełnosprawności nie są w stanie zdać wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych? ? czytamy w wystąpieniu. W piśmie podkreślono, że zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do nauki, a władze państwa zobowiązane są do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.
Ponadto Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami nakłada na państwa obowiązek zapewnia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego na zasadzie równości z innymi osobami. Zapewnienie dostępu powinno odbyć się m.in. przez wprowadzenie racjonalnych usprawnień.
?Należy rozważyć, czy obecne przepisy dotyczące zdawania egzaminu maturalnego i dostosowań, które mogą być zastosowane względem osób z niepełnosprawnościami podczas przebiegu egzaminów, w sposób należyty respektują wyrażone w art. 24 Konwencji i art. 70 Konstytucji RP prawo osób z niepełnosprawnościami do edukacji? ? zaapelowała HFPC w piśmie.
Pismo do RPO można znaleźć na stronie HFPCz..

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …