Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Umorzone postępowanie sądowe

Umorzone postępowanie sądowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za rok 2009 postanowił umorzyć postępowanie sądowe, nie dostrzegając próby obejścia prawa. 30 czerwca 2011 roku R. S. złożył skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za rok 2009.
Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2011 roku stronę skarżącą wezwano do złożenia w terminie 7 dni, oświadczenia czy podtrzymuje złożoną skargę w związku z wydaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzji z dnia […] uchylającej decyzję organu I instancji i umarzającej postępowanie w sprawie.
Pismem z dnia 9 sierpnia 2011 roku R.S. cofnął przedmiotową skargę na bezczynność SKO w P. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę, co wiąże Sąd, jeżeli nie uzna on, że cofnięcie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
W rozpatrywanej sprawie cofnięcie skargi nie wywołuje skutku sprzecznego z prawem, gdyż nie zmierza do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W takiej sytuacji należy uznać cofnięcie skargi za dopuszczalne i wiążące. Ponieważ cofnięcie skargi oznacza rezygnację strony z kontynuacji postępowania, zachodzi podstawa do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …