Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ustwa o adwokatch i radcach w Sejmie

Ustwa o adwokatch i radcach w Sejmie

Projekt Prawa o adwokaturze trafi pod obrady Sejmu. Nadzwyczajna podkomisja sejmowa 10 września zakończyła pracę nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Podczas posiedzenia Podkomisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA orazadw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości obecny był wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Pani Poseł Stanisława Prządka, przewodnicząca Komisji rozpoczęła obrady. Powitała gości i obecnych na sali posłów. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Podkomisji poseł Michał Szczerba. Przedstawił tok prac podkomisji, zaakcentował sprawne procedowanie. Podziękował przedstawicielom NRA i KIRP. Wspomniał wprowadzone podczas posiedzenia Podkomisji uzupełnienia i poprawki redakcyjne.
Głos zabrał minister Kozdroń, który podziękował Komisji oraz Podkomisji za sprawne procedowanie tego projektu. Podziękował też NRA i KIRP za konstruktywną i merytoryczną pracę nad projektem. Ocenił, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk prawniczych. Zwiększająca się liczba prawników w korporacjach sprawia, że muszą istnieć sprawne mechanizmy i rozwiązania w pionach dyscyplinarnych. Temu przyświecał cel nowelizacji ustawy. Minister wskazał na techniczną konieczność doprecyzowania zapisu art. 9 Poa, gdyż przez przeoczenie nie doszło do zmiany tego przepisu, który wymienia organy Adwokatury (dodano zapis o rzeczniku dyscyplinarnym Adwokatury).
Biuro legislacyjne zaproponowało przyjęcie tej poprawki a przewodniczący Podkomisji poseł Szczerba przychylił się do zmiany. Poprawkę przegłosowano, 18 głosów oddano ?za?, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. W trakcie omawiania sprawozdania, biuro legislacyjne zaproponowało kilka drobnych poprawek natury językowej m.in.: zmiany w pkt 21, przez poprawienie zapisu i usunięcie słowa ?Prawdziwych? w zwrocie ?prawdziwych ustaleń faktycznych?.
Ponownie zmiany wprowadzono w zapisie zmiany nr 23, poprzez dostosowanie zapisu do obecnego stanu prawnego (usunięcie zwrotu ?ustawa karna?). W zmianie nr 29 dodano słowo ?wyłącznie? przed słowami adwokat i radca prawny. Zmiany, jako logiczne poparł Poseł Ryszard Kalisz. Na tym zakończono dyskusję na temat zmian w ustawie prawo o adwokaturze. Kolejno omawiano propozycje zmian w ustawie o radcach prawnych, przy omawianiu której kilkakrotnie głos zabierali przedstawiciele Biura Legislacji, proponując pomniejsze zmiany porządkowo-językowe. W dyskusji nad zmianami w ustawie o radcach prawnych głos zabrał adw. Jacek Trela wspierając stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zmiany nr 15 definiującą delegację do uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego.
Przy omawianiu zmiany nr 21 głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wskazując na konieczność dostosowania zapisu do zmian w ustawie prawo o adwokaturze, zmianę przyjęto. W zmianie nr 23 wpisano słowo ?wyłącznie? przed słowem adwokat i radca prawny, analogicznie jak w projekcie zmian Poa. W pozostałym zakresie nie wprowadzano zmian. Po odczytaniu wszystkich proponowanych zmian Komisja zagłosowała za przyjęciem sprawozdania. Za przyjęciem oddano 15 głosów, nikt nie głosował przeciw. Sprawozdanie przyjęto, a poseł Michał Szczerba został wybrany na posła sprawozdawcę projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Ponownie głos zabrał adw. Jacek Trela dziękując za sprawne procedowanie projektu i podejście do projektu ze zrozumieniem. Podziękował za pracę posłom i ministrowi Kozdroniowi.
Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA
Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Tydzień Konstytucyjny

Do tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego zgłosiło się prawie 1100 szkół w całym kraju. Nadal brakuje …