Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / W obronie poznańskich sędziów

W obronie poznańskich sędziów

Publikujemy  Uchwałę Nr.1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu: Uchwała nr 1 Zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku
Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża swoje poparcie dla sędziów poznańskich sądów rejonowych Bartłomieja Przymusińskiego i Moniki Frąckowiak, a także wszystkich sędziów, którzy w ostatnim czasie aktywnie występowali publicznie w obronie Konstytucji RP i z krytyką zagrożeń dla demokratycznego państwa prawa w Polsce, m.in. poprzez udział w manifestacjach w obronie sądów i wypowiedzi dla mediów. W związku z tymi działaniami inicjowane są obecnie wobec sędziów czynności stanowiące element procedury dyscyplinarnej.
Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu stanowczo sprzeciwia się działaniom stanowiącym przejaw szykanowania sędziów za legalne działania, do których sędziowie są zobowiązani złożonym ślubowaniem i uprawnieni jako obywatele.
Sędziowie nie mogą milczeć, gdy istnieje zagrożenie dla Konstytucji oraz równowagi władz, a przez to dla demokratycznego państwa prawa. Działania podejmowane w obronie tych wartości, a także przeciwstawianie się jakimkolwiek wpływom politycznym w sądownictwie, nie są działaniami politycznymi, nie stanowią naruszenia zasad etyki sędziowskiej i nie mogą stanowić uzasadnionej podstawy postępowań dyscyplinarnych.
Konstytucja RP w art. 82 stanowi: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”. Ponieważ dobrem wspólnym jest sama ustawa zasadnicza, będąca umową pomiędzy społeczeństwem a władzą, to sędziowie mają prawo bronić Konstytucji przynajmniej na równi z innymi obywatelami.
Deklaracja londyńska przyjęta przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa w 2010 r. w sprawie etyki sędziowskiej zaleciła sędziom wstrzemięźliwość w uczestniczeniu w debacie publicznej, ale przyjęła, że „W sytuacji zagrożenia dla demokracji i podstawowych wolności obowiązek zachowania wstrzemięźliwości może ustąpić zobowiązaniu do wyrażenia zaniepokojenia takim obrotem spraw”. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie uznaje prawo sędziów do udziału w debacie publicznej w sprawach dotyczących kondycji i runkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Debata na ich temat korzysta z ochrony art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Próba odbierania sędziom prawa do krytyki działań rządzących w sprawach dotyczących kondycji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz do krytyki postępowania Krajowej Rady Sądownictwa w tym obszarze wymaga stanowczego protestu całego środowiska sędziowskiego.

Sprawdź także

Proces A. Kraski od początku

Sprawa Arkadiusza Kraski wraca do ponownego rozpatrzenia. Sad Najwyższy uchylił wyrok dożywocia. Tak zdecydował Sąd …