Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / W Opolu były jednak uchybienia

W Opolu były jednak uchybienia

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło analizę sprawozdań Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z wewnętrznej kontroli sprawności postępowania wykonawczego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Opolu w sprawie Joanny W. Dopatrzono się uchybień, chociaż bezpośrednio nie miały wpływu na zatrzymanie oraz następnie aresztowanie Joanny W.
Sędziowie Wizytatorzy Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy analizowali wyniki kontroli dopatrzyli się uchybień w toczącym się w SR w Opolu postępowaniu wykonawczym, choć należy podkreślić, że nie miały one bezpośredniego wpływu na okoliczności zatrzymania i osadzenia Joanny W. w Areszcie Śledczym. Wyniki kontroli wskazują także, iż skazana Joanna W. wiedziała o toczącym się postępowaniu wykonawczym, nie wykazywała żadnej inicjatywy przekazania Sądowi informacji o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej czy też majątkowej, ani nie informowała Sądu o ewentualnej zmianie wskazanego adresu dla doręczeń.
Oceniając przebieg postępowania wykonawczego Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło uwagę na:
-Przewlekłość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika w okresie od 18.02.2011r. do 28.08.2011r.,
– Bezczynność sądu w okresie od 17.05.2012r. do 16.10.2012r., aczkolwiek kilkumiesięczne okresy bezczynności nie miały bezpośrednio wpływu na fakt zatrzymania skazanej w dniu 23.10.2012r., -Nieprzekazanie wezwania skazanej Joannie W. do dobrowolnego stawiennictwa do Aresztu Śledczego w wyznaczonym terminie celem odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności na adres do korespondencji podanej przez Joannę W. – lecz wysłanie wezwania na adres zameldowania ? co stanowi naruszenie przepisu art. 139 § 1 kpk.
Takie zachowanie jest nieprawidłowe tym bardziej, iż zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu w dniu 15.12.2011r. i postanowienie o zastępczej karze pozbawienia wolności zostały prawidłowo wysłane na wskazany adres do korespondencji, a nie na adres miejsca zameldowania. Należy jednak zauważyć, iż skazana Joanna W. nie odebrała postanowienia Sądu o zastępczej karze pozbawienia wolności przesłanego na wskazany adres korespondencji.
Wydział Karny Sądu Rejonowego w Opolu nie dysponował informacją, iż skazana Joanna W. jest kobietą samotnie wychowującą dzieci. Okoliczność ta jest o tyle istotna, iż z dyspozycji art. 17 § 1 kkw wynika, iż Sąd kierując orzeczenie o pozbawieniu wolności do wykonania, zawiadamia Sąd opiekuńczy jeśli zachodzi potrzeba opieki nad dziećmi osoby skazanej. Tym samym jeżeli Sąd nie posiadał wiedzy o tym, iż skazana samotnie wychowuje dzieci, to nie ciążył na nim obowiązek w świetle przywołanego przepisu do powiadamiania Sądu opiekuńczego. Można uznać, iż wiedzę o sytuacji rodzinnej Pani Joanny W. powziął w dniu 12.09.2012 r.
Kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Opolu, lecz nie miał, bo nie musiał mieć, wiedzy o toczącym się postępowaniu wykonawczym wobec skazanej Joanny W. Policja wykonując nakaz doprowadzenia skazanej Joanny W. do Aresztu Śledczego dopiero w dniu 24.10.2012r. poinformowała Sąd o miejscu umieszczenia dzieci skazanej Joanny W, po jej zatrzymaniu w dniu 23.10.2012r.
Orzeczenie Sądu Rejonowego w Opolu o zamianie kary grzywy na zastępczą karę pozbawienia wolności z dnia 15 grudnia 2011 r., jak i przesłanki wydania tego orzeczenia, znajdują ochronę art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegają kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości.
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 37f § 1 i 2, 37g § 1 pkt. 3 skierował pismo nadzorcze do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o stwierdzonych przez sędziów wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości uchybieniach w zakresie sprawności postępowania wykonawczego celem wyeliminowania ich w praktyce przez organy postępowania wykonawczego.
Patrycja Loose

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …