Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / W Sejmie o nielegalnym zatrudnieniu

W Sejmie o nielegalnym zatrudnieniu

Nielegalne zatrudnienie to jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbędzie się we wtorek, 4 listopada o godz. 10.00. Obrady będą też poświęcone m.in. umowom cywilnoprawnym i terminowym w stosunkach pracy. Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2007 ? 2013 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie ponad 152 tys. kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wykonywanej przez obywateli polskich. Skontrolowano 146 tys. podmiotów zatrudniających ponad 6 mln osób, z czego 1,2 mln stanowiły osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a 65,5 tys. – prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. PIP zrealizowała również przeszło 12,6 tys. kontroli legalności zatrudnienia i pracy cudzoziemców.
Objęły one podmioty powierzające pracę 74,5 tys. obcokrajowcom. Ponadto, w 2013 r. w wyniku zgłoszonych do PIP skarg dotyczących pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy skontrolowano 501 podmiotów. Zatrudniały one 69,5 tys. pracowników, zaś 149 tys. osób pracowało w nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a prawie 1,3 tys. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku ze skargami w sprawie nieprawidłowości dotyczących m.in. zawierania i rozwiązywania umów terminowych skontrolowano w ubiegłym roku 78 pracodawców, którzy zatrudniali łącznie 9,1 tys. pracowników.
W okresie objętym kontrolami pracodawcy ci zawarli łącznie 1,1 tys. umów na czas określony. Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy ma także przyjąć stanowisko w sprawie rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy w 2014 r.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 ? 2014) zasiada 12 parlamentarzystów ? 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ ?Solidarność?, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …