Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wadliwe doręczanie orzeczeń

Wadliwe doręczanie orzeczeń

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości w sprawie skutków prawnych nieprawidłowego doręczenia orzeczenia sądowego. We wnioskach kierowanych do rzecznika powraca problem dotkliwych konsekwencji procesowych wiążących się z wadliwym doręczeniem orzeczenia, co może prowadzić do nadużyć. Rzecznik nie zgadza się z prezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości poglądem, iż nie jest celowe wprowadzenie szczególnego środka prawnego, który służyłby wyłącznie w razie nieprawidłowego doręczenia orzeczenia. Pozwany, w stosunku do którego doręczenie nastąpiło na nieprawidłowy adres, znajduje się w niejasnej sytuacji procesowej. Środki prawne potencjalnie przysługujące pozwanemu (wniosek o doręczenie, sprzeciw, wniosek o przywrócenie terminu) wzajemnie się wykluczają, a wybór jednego z nich zamyka możliwość skorzystania z innego, z uwagi na upływ bardzo krótkich terminów procesowych.
Bardzo istotnym problemem ujawniającym się w przypadku orzeczenia nieprawidłowo doręczonego, a funkcjonującego w obrocie prawnym jako orzeczenie prawomocne, jest możliwość wstrzymania postępowania egzekucyjnego.
W praktyce sytuacje nieprawidłowych doręczeń występują bardzo często, bowiem przepisy prawne nie nakładają na doręczyciela obowiązku ustalenia, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym na przesyłce adresem. W konsekwencji, na tle obecnej regulacji k.p.c. możliwe są liczne nadużycia. W ocenie Rzecznika celowym jest rozważenie przyjęcia takiej regulacji, która wskazywałaby na właściwy środek prawny w przypadku nieprawidłowego doręczenia w kontekście upływu terminu do dokonania czynności procesowej, a także regulacji zapewniającej jednocześnie wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ponowne przeanalizowanie problemu.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …