Finansowanie pomostowe

Warunki polowań umorzone

21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie zasad wydawania rozporządzeń (szczegółowe warunki wykonywania polowań). Na posiedzeniu niejawnym 21 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie zainicjowane wnioskiem
Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności: § 2 pkt 14a-14d, § 3, § 4, § 5 ust. 1a, § 6, § 7 ust. 1, § 12, § 18, § 21, § 21a, § 22 ust. 1, § 25, § 26, § 27 ust. 1 oraz § 35 rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z art. 43 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. ? Prawo łowieckie oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji. W tym dniu sprawa miała być rozpoznana merytorycznie, o czym Trybunał postanowił 8 czerwca 2016 r. W piśmie z 14 czerwca 2016 r. Prokurator Generalny wycofał jednak swój wniosek z 11 marca 2014 r. Powodem cofnięcia wniosku jest wyznaczenie w niniejszej sprawie składu orzekającego Trybunału, który w ocenie Prokuratora Generalnego, jest niezgodny z art. 44 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Prokuratora Generalnego, ze względu na przedmiot zaskarżenia, Trybunał ? zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK z 2015 r. ? powinien orzekać w pełnym składzie, a nie w składzie 3 sędziów Trybunału. Ze względu na zasadę dyspozycyjności, Trybunał był zobowiązany umorzyć postępowanie bez odnoszenia się do argumentów uzasadnienia pisma Prokuratora Generalnego dotyczącego cofnięcia wniosku. Nie mógł tym samym dokonać merytorycznego badania zarzutów Prokuratora Generalnego o niekonstytucyjności przepisów wskazanych we wniosku, inicjującym postępowanie w niniejszej sprawie. Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …