Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wgląd w prace egzaminacyjne

Wgląd w prace egzaminacyjne

Po kontroli NIK na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano „Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej”. Uczniowie i rodzice w całej Polsce uzyskali jednolite prawa. Wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom), zdającemu na pisemny wniosek składany do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu do 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia; czas wglądu do pracy określany jest przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie może on trwać krócej niż 30 minut; praca nie może być kopiowana ani powielana w jakikolwiek sposób, w tym poprzez robienie zdjęć – dopuszczone jest robienie notatek; w ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu wglądu można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów; w sytuacji podwyższenia wyniku egzaminu, m.in. zdającemu wydaje się nowy odpowiedni dokument, np. zaświadczenie, świadectwo.
Od września 2015 r.: uczeń, jego rodzice, słuchacz lub absolwent będzie miał prawo wystąpić, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną m.in. zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, świadectwa dojrzałości, o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (ust. 1); podczas dokonywania wglądu będzie mógł zapoznać się z zasadami oceniania (ust. 2); w terminie dwóch dni roboczych od dokonania wglądu będzie mógł zwrócić się o weryfikację sumy punktów, która będzie dokonana w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku (ust. 3 i 4). dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o weryfikacje sumy punktów, do poinformowania ucznia, jego rodziców, słuchacza lub absolwenta o wyniku weryfikacji (art. 44zzz ust. 5); w sytuacji podwyższenia sumy punktów dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustali nowe wyniki sprawdzianu lub egzaminu oraz anuluje dotychczasowy odpowiedni dokument (zaświadczenie lub świadectwo) i wyda nowy.

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …