Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wideomonitoring w izbach wytrzeźwień

Wideomonitoring w izbach wytrzeźwień

W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, jego pracownicy dokonują wizytacji prewencyjnych we wszystkich miejscach detencji w Polsce, między innymi w izbach wytrzeźwień. Podczas tych wizytacji wątpliwości budzi instalowanie kamer telewizji przemysłowej w tego typu placówkach. Informację taką przesłał RPO na ręce Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia. Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji wskazują że wideonadzór stosowany jest w większości izb wytrzeźwień. Dyrektorzy i pracownicy tych placówek wielokrotnie podkreślali, że taka forma kontroli jest bardzo pomocna w codziennej pracy. Pobyt w izbie osoby nietrzeźwej, doprowadzonej pod przymusem i umieszczonej wbrew jej woli, niesie wysokie ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych i innych zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta lub personelu. W takich sytuacjach monitoring umożliwia podjęcie szybkiej reakcji. Poza tym, jest formą kontroli nie tylko zachowania pacjentów, ale także pracowników. Zapisane dane często pomagają dyrektorom tych placówek zbadać zarzuty pacjentów dotyczące złego traktowania.
Krajowy Mechanizm Prewencji nie ma wątpliwości co do tego, że monitorowanie pomieszczeń izb wytrzeźwień przyczynia się do polepszenia bezpieczeństwa osobom przebywającym na ich terenie oraz zapobiega zaistnieniu wypadków nadzwyczajnych. Jednakże wiąże się to z ograniczeniem ich konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności określonego w art. 47 Konstytucji RP, a także w art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przypadki monitorowania pacjentów podczas rozbierania się lub badania lekarskiego (a takie Krajowy Mechanizm Prewencji zauważył podczas wizytacji niektórych izb) bezspornie są naruszeniem godności ludzkiej. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Obszar zastosowania wideonadzoru w izbach wytrzeźwień nie spełnia przesłanek określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Prawo do prywatności może podlegać ograniczeniom tylko w drodze ustawy – zauważa RPO. Z kolei ograniczenia takie powinny spełniać wymóg konieczności dla zapewnienia bezpieczeństwa i być proporcjonalne do potrzeb danej placówki.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb doprowadzania i przyjmowania osób do izb wytrzeźwień, jednostek Policji, innych placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwalniania z tych izb, jednostek i placówek, a także organizację izb wytrzeźwień oraz innych placówek, z uwzględnieniem wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników i warunków technicznych pomieszczeń, zakres opieki zdrowotnej nad doprowadzonymi tam osobami oraz maksymalną wysokość opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej lub wskazanej.
Dlatego RPO zwrócił się do B. Arłukowicza z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższych kwestiach oraz rozpoczęcie procesu legislacyjnego zmierzającego do nadania ustawowego charakteru normom prawnym dotyczącym stosowania monitoringu w izbach wytrzeźwień

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …